Assurances

Assurances

Opzettelijke verzwijging en grove schuld: Hof van Cassatie bevestigt haar rechtspraak

· Tine Meurs

In twee recente arresten heeft het Hof van Cassatie haar rechtspraak bevestigd over enerzijds artikel 62, tweede lid Wet Verzekeringen ("W.Verz.") inzake grove schuld, en anderzijds artikel 59 W.Verz. inzake de opzettelijke verzwijging, en dit in de context van combinatiepolissen. In haar arrest van 4 juni 2020 (C.19.0066.N) doet het Hof uitspraak over artikel 62, tweede lid W.Verz., dat bepaalt dat de verzekeraar de schade dekt veroorzaakt door de schuld, zelfs de grove schuld, van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde. De verzekeraar kan zich echter van zijn verplichtingen bevrijden voor de gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald. Het Hof van Cassatie benadrukt dat hieruit volgt dat de verzekeraar zich niet van zijn verplichtingen kan bevrijden voor de gevallen van grove schuld die in algemene bewoordingen zijn opgesteld. ...

Lire l’article

Assurances

Stuiting van de verjaring van de rechtstreekse vordering: ommekeer in cassatierechtspraak of puntjes op de i?

· admin

In het arrest van 25 november 2019 (C.18.0408.N) heeft het Hof van Cassatie uitspraak gedaan over de interpretatie van art. 35, §4 Wet Landverzekeringsovereenkomst ('WLVO'), dat de stuiting van de verjaring van de rechtstreekse vordering regelt. De tekst van art. 35, §4 WLVO werd ongewijzigd overgenomen in artikel 89, §5 Wet Verzekeringen ('W.Verz.'). ...

Lire l’article

Assurances

L’assureur peut décliner sa garantie pour l’ensemble du sinistre en cas de déclaration "partiellement" frauduleuse par l’assuré

· Béatrice Toussaint

Par son arrêt du 28 octobre 2019 (F-20191028-1 / C.18.0586.F), la Cour de cassation rappelle les conséquences d’un manquement commis, avec intention frauduleuse, par l’assuré lors de la déclaration d’un sinistre. A la suite d’un sinistre incendie, consistant en la perte d'étables et de bétail, l’assuré n’a pas déclaré à l’assureur qu'une partie des bovins avait fait l'objet d'un ordre d'abattage des autorités compétentes. Il est condamné pénalement, notamment pour escroquerie au préjudice de l’assureur qui avait commencé à indemniser sans être averti des ordres d'abattage intervenus. ...

Lire l’article

Assurances

Gedragscode inducements voor levens- en niet-levensverzekeringen gepubliceerd

· admin

Koninklijk Besluit tot goedkeuring van de gedragscode voor inducements voor levens- en niet-levensverzekeringen werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 21 juni 2019.   Het Koninklijk Besluit van 17 juni 2019 keurt de 'Gedragscode voor inducements voor levens- en niet-levensverzekeringen' goed. Deze gedragscode is tot stand gekomen in onderling overleg tussen de beroepsverenigingen van de verzekeringssector (m.n. Assuralia, FVF, FEPRABEL, BVVM-UPCA en BZB-Fedafin) en houdt tevens rekening met de opmerkingen en bedenkingen van toezichthouder FSMA. ...

Lire l’article

Assurances

Wet tot toegankelijker maken van rechtsbijstandsverzekering gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

· admin

De wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering werd op 8 mei 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet voert een belastingvermindering in voor de premies van rechtsbijstandsverzekeringen die voldoen aan de in de wet voorziene voorwaarden inzake gedekte risico’s, minimale waarborg en wachttermijnen. ...

Lire l’article

Assurances

Wet van 22 april 2019 inzake wijziging van voorschriften i.v.m. opzegging van verzekeringsovereenkomst: much ado about nothing?

· admin

De wet van 22 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (W.Verz.), teneinde de voorschriften in verband met de opzegging van de verzekeringsovereenkomsten te wijzigen, om de consumenten beter te beschermen, werd op 30 april 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. ...

Lire l’article

Assurances

'Recht om vergeten te worden' ingevoerd voor bepaalde persoonsverzekeringen

· admin

De wet van 4 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (W.Verz.), waarbij voor bepaalde persoonsverzekeringen een recht om vergeten te worden wordt ingevoerd, is op 18 april 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De wet beoogt de toegang tot schuldsaldoverzekering te vergemakkelijken voor personen die in het verleden getroffen zijn door een kankeraandoening maar intussen genezen zijn verklaard. De wetgeving is gebaseerd op de Franse regeling, gekend als Convention AERAS. ...

Lire l’article

Assurances

Gevolmachtigd onderschrijvers: wettelijke regeling inzake statuut en toezicht treedt in werking

· admin

De artikelen 28-33 van wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (BS 10 april 2019) of 'Brexitwet', voeren een nieuw type verzekeringstussenpersoon in: de gevolmachtigd onderschrijver, ook bekend als underwriting agent of gevolmachtigd agent. ...

Lire l’article

Assurances

La citation n’interrompt pas le délai de prescription de l’action récursoire de l’assureur en l’absence de paiement à la personne préjudiciée

· Béatrice Toussaint

Par son arrêt du 29 octobre 2018 (C.18.0212.F), la Cour de cassation clarifie les conditions d’application de l’article 88 § 3 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (article 34, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre) ...

Lire l’article

Assurances

Une déclaration incorrecte du risque peut avoir un impact limité lorsque le contrat couvre plusieurs risques

· Béatrice Toussaint

La Cour de cassation par son arrêt du 10 septembre 2018 (C.18.0073.N) rappelle les conséquences d’une omission ou inexactitude lors de la déclaration du risque en cas d’assurance couvrant divers risques ou offrant des garanties différentes.

Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelle dans la déclaration que le preneur d'assurance a l'obligation d'effectuer induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul et sans effet (article 58 et 59 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances - article 5 et 6 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre). ...

Lire l’article