Actualités

Droit commercial général

DPA-Deposit niet meer verplicht vanaf 12 januari 2020 – RvSt 12 december 2019

Op 3 december 2018 stelde een vijftal advocaten een vernietigingsberoep in tegen het KB van 9 oktober 2018 tot wijziging van het KB van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter Ger.W. en van het MB van 9 oktober 2018 tot wijziging van het MB van 20 juni 2016 tot bepaling van de inwerkingstelling van het e-Box netwerk en het e-Deposit systeem.

In haar arrest van 12 december 2019 vernietigde de Raad van State art. 4 van het KB van 9 oktober 2018 en art. 1 van het MB van 9 oktober 2019, waardoor de verplichting voor advocaten om bijvoorbeeld voor de elektronische neerlegging van een conclusie gebruik te maken van het DPA-platform (en dus niet meer rechtstreeks van E-Deposit).

Bewust van de belangrijke impact die dit arrest zou hebben op de advocatenpraktijk, besliste de Raad van State om de gevolgen van hogervermelde bepalingen voor het verleden te handhaven, en de gevolgen van hogervermelde bepalingen voor de toekomst te handhaven tot 12 januari 2020.

In een verklarend bericht van 13 december 2019 gaf de Orde van Vlaamse Balies overzichtelijk weer welke praktische gevolgen deze beslissing dus heeft:

  1. Tot 12 januari 2020 moeten advocaten die hun conclusies en stukken elektronisch wensen neer te leggen dit nog steeds doen via DPA-Deposit.
  2. Na 12 januari 2020 vervalt deze verplichting, hetgeen echter niet betekent dat elektronische neerlegging via DPA-Deposit dan niet meer mogelijk zal zijn. Het lijkt erop dat DPA-Deposit en E-Deposit voor advocaten parallel beschikbaar zullen zijn, al blijft het natuurlijk afwachten wat de reactie van de verschillende belanghebbenden zal zijn.
  3. Alle conclusies en stukken die advocaten tot nu toe via DPA-Deposit hebben neergelegd, blijven ook geldig neergelegd.

Comments are closed.