Artikels

Alleen open access artikelen tonen

La loi du 17 mai 2017 « modifiant diverses lois en vue de compléter la procédure de dissolution des sociétés » : le législateur fait le choix de la dissolution judiciaire pour enrayer les abus de personne morale, R.D.C.-T.B.H., 2017/7, p. 665-682

· Jean-Philippe Lebeau

L'instrumentalisation de la société ou de l'association à des fins frauduleuses ou anti-concurrentielles est un phénomène connu des spécialistes depuis plusieurs années. On peut le synthétiser sous le concept d'abus de la personne morale. Il favorise la banalisation de pratiques qui neutralisent les sécurités voulues par le législateur …

Lees de bijdrage

De pandwet 2.0 : krachtlijnen van de reparatiewet, R.D.C.-T.B.H., 2017/7, p. 683-700

· Inge Van de Plas

De inwerkingtreding van de pandwet en haar hervormingen voor het zakelijk zekerheidsrecht van 2013 hebben op zich laten wachten. Dit uitstel bood de wetgever de kans om de pandwet verder te verfijnen en enkele punten van kritiek op te lossen in een nieuwe wet van 25 december 2016 …

Lees de bijdrage

Application de l'article 46 de la loi sur les faillites au contrat d'emphytéose : réflexion sur la nature des droits réels à la lumière de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2015, R.D.C.-T.B.H., 2017/7, p. 701-729

· B. Pirlet

Cette contribution commente l'arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2015 autorisant le curateur, sur la base de l'article 46 de la loi sur les faillites, à résilier un contrat constitutif de droits réels. Après un bref rappel de la jurisprudence et de la doctrine traitant de l'article 46 appliqué aux droits personnels, la présente …

Lees de bijdrage

Grondwettelijk Hof, 06/10/2016, R.D.C.-T.B.H., 2017/7, p. 730-734

· B. Pirlet

Artikel 50, derde lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO), in samenhang gelezen met artikel 2, d), van die wet, houdt geen schending in van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het schuldeisers met een bijzonder voorrecht als buitengewone schuldeisers in de opschorting beschermt …

Lees de bijdrage

[Reorganisatieplan] All creditors are equal, but some creditors are more equal than others, R.D.C.-T.B.H., 2017/7, p. 734-742

· Frederik De Leo

schuldeiser - holding - schuldvorderingen - schuldvordering - natuurlijke persoon - gewone schuldeisers - gewone schuldeisers in de opschorting - schuldenaar - strekking - gerechtelijke reorganisatie - reorganisatieplan - buitengewone schuldeisers - grondwettelijk hof - buitengewone schuldvordering - vermindering - buitengewone schuldeiser -...

Lees de bijdrage

Hof van Cassatie, 13/01/2017, R.D.C.-T.B.H., 2017/7, p. 743-745

· Frederik De Leo

Een onbeheerde nalatenschap doet een samenloop ontstaan tussen de schuldeisers. De door de rechtbank aangestelde curator beheert de nalatenschap en is belast met de tegeldemaking van het actief en de betaling van het passief overeenkomstig de regels die gelden bij de beneficiaire aanvaarding. Een pauliaanse vordering (art …

Lees de bijdrage

Ze is zo relatief, meneer : tenuitvoerlegging van de pauliana na samenloop – Komt pauliana-executie boedelbewindvoerder of agerende schuldeiser toe ?, R.D.C.-T.B.H., 2017/7, p. 745-749

· Gillis Lindemans

schuldeiser - curator - vermogen - boedel - samenloop - onbeheerde nalatenschap - nalatenschap - monopolie - individuele schuldeiser - tenuitvoerlegging - schuldenaar - succes - executie - faillissement - uitwinning - persoonlijk vermogen - overdracht - vereffenaar - faillissementscurator - beroep - curator van de nalatenschap - vermogen van de...

Lees de bijdrage

Hof van Cassatie, 07/04/2017, R.D.C.-T.B.H., 2017/7, p. 750-751

· Gillis Lindemans

Wanneer een zaakvoerder betrokken is bij een faillissement met schulden ten aanzien van een inningsorganisme van de sociale zekerheid dat wordt uitgesproken op dezelfde datum als het faillissement van de vennootschap waarvan de sociale schulden het voorwerp uitmaken van de aansprakelijkheid beoogd door het artikel 265, § 2, eerste lid W.Venn …

Lees de bijdrage

[Faillissement, aansprakelijkheid van de zaakvoerder en RSZ-schulden] Cassatie bevestigt : tijd is relatief, R.D.C.-T.B.H., 2017/7, p. 751-753

· Karel De Smet - Arie Van Hoe

faillissement - zaakvoerder - schuld - bestuurder - periode - bvba - gelijktijdig faillissement - schuldeiser - vennootschap - voorafgaand faillissement - opeenvolgende faillissementen - aansprakelijkheid - andere - cassatie - socialezekerheidsbijdragen - feitenrechters - sociale zekerheid - curator - sociale schulden - feitenrechter -...

Lees de bijdrage

Rechtbank van koophandel Gent (afd. Dendermonde), 23/05/2016, R.D.C.-T.B.H., 2017/7, p. 754-755

· Karel De Smet - Arie Van Hoe

De overlegging van rekening in de zin van artikel 79 Faill.W. is niet tegenstelbaar aan een schuldeiser, wiens schuldvordering werd aanvaard in proces-verbaal van verificatie van schuldvordering maar die niet werd uitgenodigd voor deze overlegging. De eerste overlegging is niet geldig gehouden en er dringt zich een nieuw overleg van rekening op.

Lees de bijdrage