BANK - EN KREDIETWEZEN

Bank en financieel recht

Het EHJ spreekt zich nogmaals uit over de gevolgen van onrechtmatige (wisselkoers)bedingen

· Regine Feltkamp

In een arrest van 31 maart 2022 heeft het Europees Hof van Justitie zich nogmaals uitgesproken over de gevolgen van een onrechtmatig beding in een leningsovereenkomst waardoor het wisselkoersrisico bij de consument wordt gelegd. ...

Lees de bijdrage

Bank en financieel recht

Kredietopening of lening?

· Regine Feltkamp

In een arrest van 27 april 2020heeft het Hof van Cassatie zich opnieuw kunnen uitspreken over de kwalificatie van een krediet als kredietopening versus lening op interest. Die kwalificatie is onder andere van belang in het kader van de discussies rond de omvang van de wederbeleggingsvergoeding. ...

Lees de bijdrage

Bank en financieel recht

Een nieuwe stimulans voor beleggingen in duurzame economische activiteiten: een Europese taxonomie en transparantieverplichtingen

· Regine Feltkamp

In het kader van het actieplan van de Europese Commissie voor financiering van duurzame groei, de inspanningen van de Europese Unie van de kapitaalmarkten om de financiering te koppelen aan de behoeften van de reële economie en de doelstellingen van het akkoord van Parijs om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, werd Verordening nr. 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van de verordening 2019/2088 (hierna “de Verordening”) aangenomen. ...

Lees de bijdrage

Bank en financieel recht

Witwasregelgeving binnenkort ook van toepassing op bepaalde dienstverleners inzake virtuele valuta

· Regine Feltkamp

Bij wet van 20 juli 2020 werd de Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/ EG en 2013/36/EU, omgezet. De omzetting van deze Richtlijn gebeurt o.a.  door een aantal wijzigingen aan te brengen in de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna de “Witwaswet”). Conform de 5eAMLD Richtlijn vallen twee soorten van aanbieders van diensten betreffende virtuele valuta nu ook onder de lijst van onderworpen entiteiten. Als gevolg hiervan zullen zij o.m. aan de bijzondere waakzaamheidsverplichtingen t.a.v. cliënten (cliëntendue diligence) onderworpen zijn. ...

Lees de bijdrage

Bank en financieel recht

Naar een een basisrecht op toegang tot geldautomaten en kosteloze geldopnames?

· Regine Feltkamp

Met een wetsvoorstel van 27 mei 2020 wordt voorgesteld via een wettelijke regeling te garanderen dat elke Belgische bank een billijke bijdrage levert opdat de burgers een minimaal aantal geldautomaten ter beschikking hebben en dat geldopnames kosteloos zouden zijn. Het voorstel steunt op de vaststelling dat de Belgische banken steeds meer hun klanten stimuleren om zelf de bankverrichtingen uit te voeren en, naast het sluiten van agentschappen, steeds meer geldautomaten weghalen, waardoor hele regio’s in België verstoken blijven van de bankdiensten die dergelijke automaten bieden. Tegelijkertijd wordt vastgesteld dat de kosten om geld op te nemen steeds hoger worden. ...

Lees de bijdrage

Bank en financieel recht

COVID-#19: Voorstel tot aanpassing regeling consumentenkrediet teneinde uitstel afbetalingen mogelijk te maken

· Regine Feltkamp

In een wetsvoorstel van 9 april 2020, wordt voorgesteld om in het licht van de zware gevolgen van de coronapandemie, een tijdelijke opschorting van lopende consumentenkredieten mogelijk te maken, teneinde te voorkomen dat de volksgezondheidscrisis en de economische crisis ook een sociale crisis veroorzaken. De voorgestelde regeling richt zich vooral tot consumenten met het hoogste risico op schuldenlast die ingevolge de genomen coronamaatregelen inkomsten derven en problemen ondervinden met het tijdig betalen van hun maandelijkse aflossingen van een consumentenkrediet. ...

Lees de bijdrage

Bank en financieel recht

Nationaal recht kan de uitsluiting van het herroepingsrecht bij overeenkomsten op afstand betreffende financiële diensten niet uitschakelen

· Regine Feltkamp

Europees Hof van Justitie 11 september 2019, C-143/18 (Romano vs. DSL Bank) In dit arrest van 11 september 2019, heeft het Europees Hof van Justitie zich uitgesproken over een prejudiciële vraag betreffende de interpretatie van artikel 4, lid 2, artikel 5, lid 1, artikel 6, lid 1, tweede alinea, tweede streepje, lid 2, onder c), en lid 6, alsmede van artikel 7, lid 4, van richtlijn 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van de richtlijnen 90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG van de Raad (hierna “Richtlijn 2002/65”). Het geschil betrof een op afstand gesloten krediet voor de aankoop van een privéwoning door twee consumenten met een Duitse bank, waarbij de vraag rees of de kredietnemers, nog altijd het herroepingsrecht konden inroepen, niettegenstaande de overeenkomst op uitdrukkelijk verzoek van de kredietnemer volledig was uitgevoerd, omdat de informatie over het herroepingsrecht zoals ontvangen ten tijde van de contractsluiting niet in overeenstemming was met de geldende Duitse regelgeving. ...

Lees de bijdrage

Bank en financieel recht

Automatische afschrijving in euro via het SEPA-systeem onderwerpen aan de vereiste van woonplaats in land van begunstigde is in strijd met de SEPA Verordening

· Regine Feltkamp

Europees Hof van Justitie 5 september 2019, C-28/18 (Verein für Konsumenteninformation t. Deutsche Bahn AG) In dit arrest van 5 september 2019 heeft het Europees Hof van Justitie zich uitgesproken over een prejudiciële vraag betreffende artikel 9, lid 2 van Verordening (EU) nr. 260/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van verordening (EG) nr. 924/2009 (hierna "de Verordening"). ...

Lees de bijdrage

Bank en financieel recht

Naar een basisbankdienst voor ondernemingen?

· Regine Feltkamp

Naar het voorbeeld van de basisbankdienst voor consumenten, wordt met het Wetsvoorstel van 15 oktober 2019 houdende de invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht voorgesteld om ook ondernemingen de mogelijkheid aan te reiken om een rekening met betalingsdiensten, waarmee zij hun beroepsactiviteiten kunnen uitoefenen, te openen. ...

Lees de bijdrage

Bank en financieel recht

Belgische verplichting best aangepast consumentenkrediet aan te bieden is verenigbaar met de Europese Richtlijn Consumentenkrediet

· Regine Feltkamp

In een arrest van 6 juni 2019 heeft het Europees Hof van Justitie zich uitgesproken over een prejudiciële vraag betreffende de verenigbaarheid met art. 5, lid 6, van richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van richtlijn 87/102/EEG van de Raad (PB 2008, L 133, blz. 66, zoals gewijzigd) van de bepalingen van de ten tijde van het geschil nog geldende Wet Consumentenkrediet, krachtens welke de kredietgever het krediet moet zoeken dat qua soort en bedrag het best is aangepast aan de consument (art. 15, eerste lid, Wet op het consumentenkrediet, intussen art. VII.75 WER) en slechts een krediet mag toekennen indien hij er redelijkerwijs van overtuigd is dat de consument in staat zal zijn de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen (art. 15, tweede lid, Wet op het consumentenkrediet, intussen art. VII.77, § 2, eerste lid WER). ...

Lees de bijdrage