EBA

Bank en financieel recht

Toetsing geldigheid richtsnoeren EBA producttoezicht- en governanceregelingen

· Regine Feltkamp

In een arrest van 15 juli 2021 (ECLI:EU:C:2021:599) heeft het Europees Hof van Justitie zich uitgesproken over de geldigheid van de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 22 maart 2016 inzake producttoezicht- en – governanceregelingen voor retailbanken, in het licht van verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit). ...

Lees de bijdrage