Actualités

Having as author: Regine Feltkamp

Modifier votre recherche

Droit bancaire et financier

Toetsing geldigheid richtsnoeren EBA producttoezicht- en governanceregelingen

· Regine Feltkamp

In een arrest van 15 juli 2021 (ECLI:EU:C:2021:599) heeft het Europees Hof van Justitie zich uitgesproken over de geldigheid van de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 22 maart 2016 inzake producttoezicht- en – governanceregelingen voor retailbanken, in het licht van verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit). ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Grensoverschrijdende crowdfundingdiensten aan bedrijven makkelijker vanaf november

· Regine Feltkamp

Door de Verordening 2020/1503 van 7 augustus 2020 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijving en tot wijziging van Verordening 2017/1129 en Richtlijn 2019/1937 (hierna “de Verordening”), werd een uniform en direct toepasselijk kader uitgewerkt waaraan crowdfundingdienstverleners vanaf 10 november 2021 onderworpen zullen zijn. Als gevolg hiervan zullen grensoverschrijdende crowdfundingdiensten aan bedrijven gemakkelijker zijn. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Lening of kredietopening? Het Hof van Cassatie spreekt zich nogmaals uit

· Regine Feltkamp

In een arrest van 18 juni 2020 (C.19.0140.N) buigt het Hof van Cassette  zich nogmaals over het onderscheid tussen een lening op interest en een kredietopening.  ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier, Droit commercial général

Basisbankdienst voor ondernemingen vanaf 1 mei 2021

· Regine Feltkamp

Naar het voorbeeld van de basisbankdienst voor consumenten, voert de wet van 8 november 2020 houdende de invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van Economisch Recht (“WER”)  ook voor ondernemingen een recht op basisbankdiensten in. De regeling treedt in werking op 1 mei 2021. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

MICA: emittenten en dienstverleners van cryptoactiva binnenkort onderworpen aan bijzonder statuut

· Regine Feltkamp

Het Europees Parlement en de Raad hebben op 24 september 2020 een voorstel van verordening bekendgemaakt inzake markten in cryptoactiva (en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 inzake de bescherming van bepaalde klokkenluiders) (de zogenaamde “MICA”). Het voorstel beoogt de invoering van een regelgevend kader voor de uitgifte en aanbieding aan het publiek  van cryptoactiva en voor de aanbieders van cryptoactivadiensten. Een cryptoactief is een "digitale weergave van waarde of rechten die elektronische kan worden overgedragen en opgeslagen, met gebruikmaking van Distributed Ledger Technology (“DLT”) of vergelijkbare technologie". ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Kredietopening of lening?

· Regine Feltkamp

In een arrest van 27 april 2020heeft het Hof van Cassatie zich opnieuw kunnen uitspreken over de kwalificatie van een krediet als kredietopening versus lening op interest. Die kwalificatie is onder andere van belang in het kader van de discussies rond de omvang van de wederbeleggingsvergoeding. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Witwasregelgeving binnenkort ook van toepassing op bepaalde dienstverleners inzake virtuele valuta

· Regine Feltkamp

Bij wet van 20 juli 2020 werd de Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/ EG en 2013/36/EU, omgezet. De omzetting van deze Richtlijn gebeurt o.a.  door een aantal wijzigingen aan te brengen in de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna de “Witwaswet”). Conform de 5eAMLD Richtlijn vallen twee soorten van aanbieders van diensten betreffende virtuele valuta nu ook onder de lijst van onderworpen entiteiten. Als gevolg hiervan zullen zij o.m. aan de bijzondere waakzaamheidsverplichtingen t.a.v. cliënten (cliënten due diligence) onderworpen zijn. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Naar een basisrecht op toegang tot geldautomaten en kosteloze geldopnames?

· Regine Feltkamp

Met een wetsvoorstel van 27 mei 2020 wordt voorgesteld via een wettelijke regeling te garanderen dat elke Belgische bank een billijke bijdrage levert opdat de burgers een minimaal aantal geldautomaten ter beschikking hebben en dat geldopnames kosteloos zouden zijn. Het voorstel steunt op de vaststelling dat de Belgische banken steeds meer hun klanten stimuleren om zelf de bankverrichtingen uit te voeren en, naast het sluiten van agentschappen, steeds meer geldautomaten weghalen, waardoor hele regio’s in België verstoken blijven van de bankdiensten die dergelijke automaten bieden. Tegelijkertijd wordt vastgesteld dat de kosten om geld op te nemen steeds hoger worden. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

COVID-#19: Voorstel tot aanpassing regeling consumentenkrediet teneinde uitstel afbetalingen mogelijk te maken

· Regine Feltkamp

In een wetsvoorstel van 9 april 2020, wordt voorgesteld om in het licht van de zware gevolgen van de coronapandemie, een tijdelijke opschorting van lopende consumentenkredieten mogelijk te maken, teneinde te voorkomen dat de volksgezondheidscrisis en de economische crisis ook een sociale crisis veroorzaken. De voorgestelde regeling richt zich vooral tot consumenten met het hoogste risico op schuldenlast die ingevolge de genomen coronamaatregelen inkomsten derven en problemen ondervinden met het tijdig betalen van hun maandelijkse aflossingen van een consumentenkrediet. ...

Lire l’article