Articles

De zakenrechtelijke bescherming van de onbetaalde verkoper na levering van roerende goederen, rechtshistorisch bekeken, R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 401-417

· Dave De Ruysscher

Het bijzonder voorrecht van de onbetaalde verkoper van geleverde roerende goederen heeft de recente wetswijzigingen (pandwet, hervorming van het insolventierecht) overleefd. Een rechtshistorische analyse van dat voorrecht en van het contractuele eigendomsvoorbehoud van de verkoper toont aan dat de onbetaalde verkoper van roerende zaken in de late …

Lire l’article

Het stelsel van de herwaarderingsmeerwaarden : een mooi staaltje juridisch kunst- en vliegwerk, R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 418-430

· Alexander Snyers

In dit artikel wordt ingegaan op het sedert 1 januari 2016 gewijzigde artikel 57 KB/W.Venn. en de daarin opgenomen regels omtrent de aanwending van een door een vennootschap geboekte herwaarderingsmeerwaarde. Er wordt een antwoord gezocht op de vraag in welke mate zulke meerwaarde voor uitkering vatbaar is ingeval ze door een vennootschap in haar …

Lire l’article

Hof van Justitie, 15/12/2016, R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 431-434

· Alexander Snyers

Het per se verbod op piramidesystemen in de zin van punt 14 van bijlage I bij richtlijn nr. 2005/29/EG van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt [...] is van toepassing wanneer onder andere de financiering van de vergoeding die een consument kan ontvangen "eerder" of …

Lire l’article

Hof van beroep Antwerpen, 28/09/2007, R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 435-438

· Alexander Snyers

Op grond van artikel VI.100, 14° WER kan een handelspraktijk als verboden piramidesysteem worden gekwalificeerd zelfs indien er slechts een indirecte band bestaat tussen de door de nieuwe leden verrichte betalingen en de door de bestaande leden ontvangen vergoedingen. Dit is het geval wanneer de vergoeding van bestaande leden niet voortkomt uit …

Lire l’article

Ontwikkelingen inzake de onontvankelijkheid van een vordering wegens onvolledige KBO-inschrijving – Wet van 2 mei 2019, R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 446-447

· Olivier Vanden Berghe - Sebastian Tytgat

Kruispuntbank voor ondernemingen - Toelaatbaarheidsvereisten - GERECHTELIJK RECHT

Lire l’article

Ondernemingsrechtbank Henegouwen (afd. Charleroi), 28/03/2019, R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 447

· Olivier Vanden Berghe - Sebastian Tytgat

Een arbitrageclausule kan toepassing vinden in een concessieovereenkomst.

Lire l’article

Actualiteit : Hof van Cassatie, 02/11/2018, C.17.0498.N, R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 448

· Inge Van de Plas

De onbetaalde verkoper onder eigendomsvoorbehoud is gerechtigd om in het faillissement aangifte te doen van zijn schuldvordering als bevoorrechte schuldeiser, zodat de kwijting bedoeld in artikel 80 Faillissementswet zoals van toepassing, welke bepaling strekt tot een doelmatige afwikkeling van de faillissementsvereffening en in die zin de …

Lire l’article