Actualités

Droit commercial général

Wet Productaansprakelijkheid als wettelijke aansprakelijkheidsbeperking?

· Olivier Vanden Berghe

In een noemenswaardig arrest van 14 maart 2024 (C.23.0100.N) heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat de Wet Productaansprakelijkheid de toepassing beperkt van de buitencontractuele foutaansprakelijkheid van artikel 1382 en 1383 Oud Burgerlijk Wetboek. ...

Lire l’article

Insolvabilité

“Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.” - De kennisgeving bij gerechtsbrief van het vonnis dat de kwijtschelding weigert, doet volgens het Hof van beroep Antwerpen de beroepstermijn lopen

· Kristof Windey

Een vonnis van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen van 17 mei 2022 verklaarde het verzoek van de gefailleerde natuurlijke persoon om vervroegd uitspraak te doen over zijn verzoek tot kwijtschelding ongegrond. Het gegeven dat een ondernemingsactiviteit werd opgestart die vanaf dag één geen slaagkansen had omwille van een kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen werd door de ondernemingsrechtbank beschouwd als een kennelijk grove fout die had bijgedragen tot het faillissement. ...

Lire l’article

Insolvabilité

Wetsontwerp houdende maatregelen in de strijd tegen de overmatige schuldenlast en ter bescherming van ondernemingen in moeilijkheden

· Frederic Polis

Op 6 maart 2024 heeft de Belgische regering een wetsontwerp ingediend houdende maatregelen in de strijd tegen de overmatige schuldenlast en ter bescherming van ondernemingen in moeilijkheden. Met dit wetsontwerp beoogt de wetgever zijn schuldenbeleid om te zetten in een werkelijke schuldenaanpak. Dit door wijzigingen aan te brengen in zowel het Burgerlijk Wetboek als het Gerechtelijk Wetboek. ...

Lire l’article

Insolvabilité

Kwijtscheldingen in een minnelijk of collectief akkoord niet langer definitief vrijgesteld (Wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen)

· Jente Dengler

Over de wet van 7 juni 2023 tot omzetting van de Europese Herstructureringsrichtlijn in Boek XX WER vloeide reeds veel inkt (zie hierover onze eerder verschenen actualiteitsbijdrage). Over de navolgende fiscale wet van 28 december 2023 en de impact ervan op het nieuwe herstructureringskader bleef het daarentegen opvallend stil. Nochtans heeft deze wet mogelijks verregaande gevolgen voor het succes op (middel)lange termijn van zowel bestaande, als recent geïntroduceerde reorganisatieprocedures. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Caducité d'une lettre de patronage pour cause d'insolvabilité du débiteur patronné: arrêts de la cour d'appel de Bruxelles des 23 mars 2023 et 8 février 2024

· Jean-Pierre Buyle

Une société belge détenait la totalité des actions d’une société portugaise. Cette entreprise portugaise avait conclu avec une institution publique locale une convention d’octroi de subsides en partie remboursables. Cette convention imposait à la société portugaise l’émission d’une garantie à première demande émise par une banque privée en faveur de l’institution publique. Ladite garantie fut émise par une banque portugaise, qui exigea de la société belge l’émission d’une lettre de patronage en sa faveur. ...

Lire l’article