Articles

Avant-propos, R.D.C.-T.B.H., 2021/8, p. 967-970

· Françoise Roggen

infraction - qualification - code pénal - réquisition - élément moral - auteur - question - arrêt de la cour - prévenu - impact - nécessité - dérive - devoir - avocat - défense - intention - gérant - dette - arrêt - prévention - réquisitions écrites - code d instruction - analyse - code d instruction criminelle - dirigeant -...

Lire l’article

De straf(proces)rechtelijke impact van de Europese klokkenluidersrichtlijn: pleidooi voor een parlementair debat, R.D.C.-T.B.H., 2021/8, p. 971-986

· Joris Lambrechts

richtlijn - klokkenluider - beroepsgeheim - melding - klokkenluiders - informatie - onderneming - inbreuk - toegang - misdrijf - klok - noodtoestand - proces - lidstaat - context - preambule - straf - gegeven - principe - algemeen belang - strafrecht - cliënt - criterium - journalist - parlement - uitzondering - melders - advocaat - vrijwaring...

Lire l’article

De maatschap nieuwe stijl in het ondernemings-, insolventie- en procesrecht, R.D.C.-T.B.H., 2021/8, p. 987-1012

· Joeri Vananroye

maatschap - maat - rechtspersoon - aandeel - persoonlijke schuldeisers - zaakvoerder - vermogen - onverdeelde boedel - schuldeiser - vennootschap - onderneming - vereffening - vennoot - uitwinning - beslag - naam - statuut - organisatie - boek - derde - ontbinding - eigenaar - deelgenoot - regel - identiteit - faillissement - stille maatschap -...

Lire l’article

Grondwettelijk Hof, 28/01/2021, nr. 16/2021, R.D.C.-T.B.H., 2021/8, p. 1013-1018

· Joeri Vananroye

openbaar ministerie - wetboek - wetboek van strafvordering - conclusie - beklaagde - bijzondere verbeurdverklaring - ministerraad - verstrijken - termijn - koning - procureur - andere partijen - verdediging - strafvordering - verschil - prejudiciële vraag - zaak - paragraaf - parlementaire voorbereiding - pleidooi - mondelinge vordering -...

Lire l’article

Leidt het arrest nr. 16/2021 van 28 januari 2021 van het Grondwettelijk Hof tot nieuwe inzichten i.v.m. de schriftelijke vordering tot verbeurdverklaring ex artikel 43bis Sw. in relatie tot de conclusieregeling in strafzaken ex artikel 152 Sv.?, R.D.C.-T.B.H., 2021/8, p. 1018-1027

· Joost Huysmans - Patrick Waeterinckx

openbaar ministerie - schriftelijke vordering - verbeurdverklaring - grondwettelijk hof - strafzaak - beklaagde - strafrechter - conclusie - bijzondere verbeurdverklaring - zaak - mondelinge vordering - stuk - straf - potpourri - zitting - prejudiciële vraag - proces - verbeurdverklaring in strafzaken - concluderen voor de strafrechter - recht...

Lire l’article

Hof van Cassatie, 27/10/2020, P.20.0622.N, R.D.C.-T.B.H., 2021/8, p. 1028-1029

· Joost Huysmans - Patrick Waeterinckx

wetboek - strafrechter - belastingschuld - cassatieberoep - toestand - raadsheer - verzuim - krediet - vennootschap - economisch recht - betwisting - duurzame staking - punt verweer - duurzame wijze - faillietverklaring - faillissement van een vennootschap - faillissement van een vennootschap met het oogmerk - gerechtelijke procedure - hoofdsom...

Lire l’article

Too little too late volgens het Hof van Cassatie: veroordeling wegens “laattijdige aangifte van faillissement” zelfs mogelijk bij hangende procedures van schuldbetwisting, R.D.C.-T.B.H., 2021/8, p. 1029-1032

· Patrick Waeterinckx - Julie Petersen

staat van faillissement - faillissement - misdrijf - strafrechter - belastingschuld - krediet - tijdstip - boek - betwisting - strafrechtelijke verantwoordelijkheid - schuld - aangifte - bevoegde rechtbank - code - feit - leidinggevende - materieel bestanddeel - feitenrechter - onderneming - bijzonder opzet - punt - schuldenaar - strafwetboek -...

Lire l’article

Hof van Cassatie, 19/01/2021, P.20.1056.N, R.D.C.-T.B.H., 2021/8, p. 1033-1035

· Patrick Waeterinckx - Julie Petersen

eiseres - telastlegging - handelsfonds - vennootschap - wanbedrijf - hoofddader - misdrijf - omzet - faillissement - verduistering - bewoordingen - mededader - cliënteel - cassatieberoep - verderzetting - gegevens van het strafdossier - strafwetboek - uitlegging - voorwerp van de telastlegging - ander feit - ander feit in de plaats - inkomsten...

Lire l’article

Over eenheid van feit en de herkwalifcatie van het misdrijf, R.D.C.-T.B.H., 2021/8, p. 1035-1045

· Margot Vandebeek

herkwalificatie - kwalificatie - beklaagde - gemaakte feiten - misdrijf - tenlastelegging - wanbedrijf - nieuwe kwalificatie - correctionele rechtbank - misdaad - nieuwe omschrijving - dagvaarding - verzachtende omstandigheden - hoogte - ontdubbeling - beschuldiging - gemaakte feit - inbreuk - beroepsprocedure - eiseres in cassatie - initiële...

Lire l’article

Cour de cassation, 18/03/2020, P.19.1299.F, R.D.C.-T.B.H., 2021/8, p. 1046-1047

· Margot Vandebeek

délit - intention frauduleuse - société - emploi - dépenses privées - délit d abus de biens sociaux - délit d abus - défendeur - préjudice à la personne morale - créancier - fins personnelles - préjudice à la personne - préjudice significatif aux intérêts patrimoniaux de la société - salaire - préjudice significatif - compte...

Lire l’article