Articles

Entre l'entreprise et le consommateur, le non-professionnel personne morale face aux clauses abusives: analyse de la notion d'entreprise dans le contexte B2B à la lumière du droit allemand des clauses abusives (AGB-Recht), R.D.C.-T.B.H., 2022/3, p. 303-322

· Stanislaw Szemplinski

Par la loi du 4 avril 2019, le législateur belge a mis en place un nouveau droit des clauses abusives applicable aux contrats conclus entre entreprises (B2B). À l'heure actuelle, le champ d'application personnel des nouveaux articles 91/1 à 91/10 CDE demeure indéterminé. Ceci en raison des incertitudes entourant la notion d'entreprise, …

Lire l’article

De (te) snelle wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek met betrekking tot zeevervoerovereenkomsten, R.D.C.-T.B.H., 2022/3, p. 323-332

· Jan Haentjens

Recentelijk werd de wetgeving met betrekking tot het zeevervoerrecht gewijzigd. Het Belgisch Scheepvaartwetboek dat op 1 september 2020 in werking trad, werd op belangrijke punten aangepast. Onder andere het voorrecht van de lading op het schip, het bijzonder dwingend karakter van de regeling van de contractuele verhoudingen in het zeevervoer en …

Lire l’article

Leveranciers in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen beter beschermd tegen oneerlijke marktpraktijken, R.D.C.-T.B.H., 2022/3, p. 333-349

· Sofie De Pourcq

Richtlijn nr. 2019/633/EU beoogt leveranciers in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen te beschermen tegen hun afnemers. Deze bijdrage bespreekt de Belgische omzettingswet die op 15 december 2021 in werking is getreden. In deze bijdrage lichten we eerst kort toe op welke manier ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen werden beschermd toen …

Lire l’article

Hof van Cassatie, 18/06/2020, C.19.0140.N, R.D.C.-T.B.H., 2022/3, p. 350-351

· Sofie De Pourcq

Een geldlening is een overeenkomst waarbij de uitlener aan de lener een bepaald geldbedrag ter beschikking stelt onder de verplichting dit bedrag terug te geven, vermeerderd met interest indien die is bedongen. Het is een zakelijke overeenkomst die ontstaat door de afgifte van het geldbedrag …

Lire l’article

Cour de cassation, 11/03/2021, C.18.0552.F, R.D.C.-T.B.H., 2022/3, p. 352-353

· Sofie De Pourcq

Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Le caractère réel du contrat de prêt ne fait pas obstacle à ce que les parties s'engagent préalablement …

Lire l’article

Les liens tortueux entre ouverture de crédit et promesse de prêt note sous Cass., 18 juin 2020 et Cass., 11 mars 2021, R.D.C.-T.B.H., 2022/3, p. 354-360

· André-Pierre André-Dumont - Thomas Malengreau

promesse - ouverture de crédit - promesse de prêt - prêt - qualification - indemnité - option - caractère - fonds - figure - liberté - remise - promesse de contrat - chose - contrat - caractère réel - biquet - banque - crédit - emprunteur - qualification d ouverture de crédit - qualification d ouverture - prélèvement - égal -...

Lire l’article

Hof van Cassatie, 14/05/2021, C.20.0506.N, R.D.C.-T.B.H., 2022/3, p. 361-362

· André-Pierre André-Dumont - Thomas Malengreau

Opdat in een overeenkomst tussen ondernemingen de wederpartij gebonden is door de algemene contractvoorwaarden is vereist dat zij hier vóóor of bij de contractsluiting kennis van had of minstens een redelijke mogelijkheid had om hier kennis van te nemen en zij hiermee heeft ingestemd. Een loutere verwijzing is hierbij in beginsel ontoereikend.

Lire l’article

Hof van Cassatie, 18/06/2021, C.20.0577.N, R.D.C.-T.B.H., 2022/3, p. 363-364

· André-Pierre André-Dumont - Thomas Malengreau

Een consument mag worden geacht een redelijke mogelijkheid te hebben om kennis te nemen van de algemene contractvoorwaarden indien deze op de achterzijde van een contractdocument zijn opgenomen waarnaar wordt verwezen op de voorzijde van dit document. Er kan niet worden uitgegaan van deze mogelijkheid tot kennisname wanneer de contractvoorwaarden …

Lire l’article

Algemene voorwaarden in B2C- en B2B-verhoudingen, R.D.C.-T.B.H., 2022/3, p. 364-374

· Isabelle Vanwalleghem

algemene voorwaarden - onderneming - consument - aanvaarding - beding - factuur - tegenpartij - redelijke mogelijkheid - onrechtmatige bedingen - inhoud - kennisname - clausule - redelijke mogelijkheid tot kennisname - ballon - vermoeden - vereiste - algemene voorwaarden in contracten - relatie - wederpartij - contractuele clausules -...

Lire l’article

Hof van Cassatie, 11/06/2021, C.20.0354.N, R.D.C.-T.B.H., 2022/3, p. 375-376

· Isabelle Vanwalleghem

De rechter die het bedrag van de uitwinningsvergoeding bepaalt, mag rekening houden met de bedragen die de handelsagent heeft ontvangen in de relevante periode die zijn eigen kosten vergoeden, voor zover deze kosten niet uitzonderlijk zijn en betrekking hebben op de desbetreffende handelsagentuurovereenkomst …

Lire l’article