Articles

Insolvency Governance: over het (miskend?) belang van de niet-bevoorrechte minderheidsschuldeiser, R.D.C.-T.B.H., 2022/6, p. 707-722

· Dennis Cardinaels

De vaststelling dat er een analogie bestaat tussen corporate governance en insolvency governance biedt nader inzicht in de vennootschapsstructuur op het ogenblik van haar nakende insolvabiliteit. Zo treden de niet bijzonder bevoorrechte schuldeisers economisch gezien in de schoenen van de aandeelhouders als residual risk-bearers zodra de …

Lire l’article

Blijven staatssteunregels buiten spel in een reorganisatieplan?, R.D.C.-T.B.H., 2022/6, p. 723-743

· Melissa Vanmeenen - Lies De Mulder

De toepassing van de staatssteunregels bij een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord zorgt voor een aantal uitdagingen. In deze bijdrage worden de staatssteunregels geconcretiseerd binnen de context van een collectief akkoord. Vertrekkend vanuit recente rechtspraak lichten we toe wanneer er sprake kan zijn van staatssteun en hoe …

Lire l’article

Een recht van voorrang voor tussentijdse financiering bij gerechterlijke reorganisatie: aangemoedigd in de Herstructureringsrichtlijn, volgt de Belgische wetgever?, R.D.C.-T.B.H., 2022/6, p. 744-755

· Joke Baeck - Angélique Daponte

De herstructureringsrichtlijn legt de EU-lidstaten de verplichting op ervoor te zorgen dat ondernemingen bij dreigende insolventie toegang hebben tot een doeltreffend preventief herstructureringsstelsel. Hierbij hebben de lidstaten de mogelijkheid om aan tussentijdse financiering die in het kader van dit preventieve herstructureringsstelsel wordt …

Lire l’article

Hof van Justitie, 28/04/2022, C-237/20, R.D.C.-T.B.H., 2022/6, p. 756-765

· Joke Baeck - Angélique Daponte

De vervreemder is verwikkeld in een faillissementsprocedure of in een soortgelijke procedure “met het oog op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder” in de zin van artikel 5, 1. richtlijn nr. 2001/23/EG, wanneer de overgang van (een deel van) een onderneming is voorbereid, voorafgaand aan het inleiden van een faillissementsprocedure …

Lire l’article

De overdracht van een onderneming in reorganisatie en faillissement: de stand van zaken na Smallsteps, Plessers en Heiploeg, R.D.C.-T.B.H., 2022/6, p. 765-779

· Frederik De Leo

richtlijn - heiploeg - curator - werknemer - onderneming - pack - faillissement - overgang - rechter commissaris - overdracht - hof van justitie - faillissementsprocedure - liquidatie - gezamenlijke schuldeisers - faillietverklaring - hoofddoel - hoge raad - uitzondering - overnemer - arrest heiploeg - verkrijger - toezicht - liquidatie van het...

Lire l’article

Hof van Cassatie, 11/01/2021, C.20.0195. N, R.D.C.-T.B.H., 2022/6, p. 780-781

· Frederik De Leo

Een schuldvordering wordt geacht te zijn ontstaan vóór de procedure van gerechtelijke reorganisatie en is dus een schuldvordering in de opschorting, wanneer zij haar grondslag vindt in een reeds bestaande rechtsverhouding (art. 2, c) wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen) …

Lire l’article

Gerechtskosten zijn een “schuldvordering in de opschorting” als de procesverhouding al bestond vóór de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, R.D.C.-T.B.H., 2022/6, p. 781-785

· Stan Brijs

schuldvordering - schuldvorderingen - gerechtelijke reorganisatie - reorganisatieplan - gerechtskosten - schuldeiser - opschorting - schuldvordering in de opschorting - schuldvorderingen in de opschorting - opening - debiteur - interest - veroordeling - boedelschulden - opening van de procedure - faillissement - moment - kwijtschelding - belope...

Lire l’article

Hof van Cassatie, 07/05/2021, C.20.0450.N, R.D.C.-T.B.H., 2022/6, p. 786-787

· Stan Brijs

Uit de relatieve werking van de niet-tegenwerpelijkheid die slechts in het voordeel strekt van de schuldeiser die bewarend beslag heeft gelegd, volgt dat indien een schuldeiser beslag op een onroerend goed heeft gelegd en heeft overgeschreven, een latere overdracht van dat goed hem niet tegenwerpelijk is en een daaropvolgend faillissement van de …

Lire l’article

Schrödingers kat in het executierecht: over de rechtsgevolgen van een overdracht van een in beslag genomen onroerend goed in weerwil van het beslag, R.D.C.-T.B.H., 2022/6, p. 787-790

· Ruud Jansen

beslaglegger - beslag - schuldeiser - verkrijger - overdracht - uitwinning - vermogen - faillissement - eigenaar - saisie - rechtsgevolg - derde - bezitter - andere schuldeisers - andere schuldeiser - schuldenaar - weerwil - bezitter in de zin van artikelen - hand - boedel - effect - curator - verklaring - beschikkingsonbevoegdheid -...

Lire l’article

Cour d'appel Liège, 14/09/2021, C.20.0450.N, R.D.C.-T.B.H., 2022/6, p. 791-794

· Ruud Jansen

L'abattement de la créance du créancier public n'est pas différent de celle de l'abattement des dettes du débiteur à l'égard des créanciers particuliers qui se trouvent par rapport au débiteur dans la même situation que le créancier public et qui tentent de récupérer les sommes qui leur sont dues …

Lire l’article