Artikels

Alleen open access artikelen tonen

La FSMA interdit certaines pratiques en matière de distribution d’assurances multimédias, R.D.C.-T.B.H., 2023/2, p. 203-210

· Charles-Henri Bernard - Laurent Cloquet

La FSMA a récemment adopté un règlement interdisant la distribution de certains contrats d'assurance portant sur des smartphones et autres appareils multimédias qui proposent une prime fractionnée non divisée en échéances égales. Ce règlement induit une interdiction de la gratuité des premières mensualités de primes …

Lees de bijdrage

Wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende , R.D.C.-T.B.H., 2023/2, p. 181-186

· Ivan Peeters

De wetgeving inzake overheidsopdrachten (de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten) was toe aan een actualisering. De wet van 18 mei 2022 heeft aanpassingen doorgevoerd wat betreft de zogenaamde “corrigerende maatregelen” in navolging van Europese rechtspraak en tot de …

Lees de bijdrage

De basisbankdienst voor ondernemingen: de nieuwe regels doorgelicht, R.D.C.-T.B.H., 2023/2, p. 187-202

· Brecht Debruyn - Olivier Van den Broeke

Op 16 januari 2023 werden het koninklijk besluit van 16 december 2022 betreffende de basisbankdienst voor ondernemingen en de wet van 25 september 2022 houdende diverse bepalingen inzake economie in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Hiermee wordt het wettelijke kader van de basisbankdienst voor ondernemingen verder aangevuld en uitgevoerd …

Lees de bijdrage

Bitcoin als onderpand bij kredietverstrekking, R.D.C.-T.B.H., 2023/2, p. 211-226

· Niels Rogge

Hoewel Belgische banken Bitcoin tot op heden niet voor cliënten in bewaring nemen, noch in andere infrastructuur voorzien, is het niet ondenkbaar dat zij door hun cliënteel verzocht worden Bitcoin als onderpand te willen aanvaarden, bijvoorbeeld in het kader van kredietverstrekking …

Lees de bijdrage

Vredegerecht Sint-Niklaas, 16/09/2022, 22A42, R.D.C.-T.B.H., 2023/2, p. 265-270

· Niels Rogge

Enkel wanneer de betaler tijdens het proces van het overmaken van zijn betalingsgegevens wist of had moeten weten dat dit geschiedt met frauduleuze bedoelingen, kan artikel VII.44 § 1, tweede lid, 1° WER – dat bepaalt dat de betaler geen enkele aansprakelijkheid draagt indien het onrechtmatig gebruik van het betaalinstrument door de betaler …

Lees de bijdrage

Betaler die fraude niet kon vaststellen, is niet aansprakelijk voor niet-toegestane betalingstransacties, R.D.C.-T.B.H., 2023/2, p. 270

· Reinhard Steennot

grove nalatigheid - fraude - betaler - klant - vrederechter - betalingstransacties - aansprakelijkheid - rechtspraak op basis - onvergeeflijke nalatigheid - opzet gelijk - opzet gelijk staat - overvloed - phishing noot - phishing noot betaler - recente verleden - rechter tot het besluit - hoogleraar - tijdschrift - uitspraak - verleden -...

Lees de bijdrage

Hof van Cassatie, 07/03/2022, C.21.0384.N, R.D.C.-T.B.H., 2023/2, p. 273-275

· Reinhard Steennot

Krachtens artikel 26, § 1 wet landverzekeringsovereenkomst (huidig art. 81, § 1 wet betreffende de verzekeringen) heeft de verzekeringnemer bij een brandverzekeringsovereenkomst de verplichting in de loop van deze overeenkomst en onder nader bepaalde voorwaarden de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die …

Lees de bijdrage

Risicoverzwaring in het Belgisch verzekeringsrecht: een zuiver probabiliteitsconcept zonder principiële controleplicht voor de verzekeraar, R.D.C.-T.B.H., 2023/2, p. 275-281

· Daily Wuyts

verzekeraar - verzekeringnemer - verzekeringsrecht - luik - kans - tekst - grondslag - risico - spontane mededelingsplicht - bergen - informatie - omvang - draagwijdte - wet op de landverzekeringsovereenkomst - overzicht van rechtspraak - handboek verzekeringsrecht - begrip - analogie - verplichtingen van de verzekeringnemer - principe -...

Lees de bijdrage

Cour de justice de l'Union européenne, 15/03/2022, C-302/20, R.D.C.-T.B.H., 2023/2, p. 227-242

· Daily Wuyts

Est susceptible de constituer une information « à caractère précis », au sens de la directive 2003/6/CE (abus de marché), remplacée par le règlement no 596/2014 (abus de marché), une information portant sur la publication prochaine d'un article de presse relayant une rumeur de marché concernant un émetteur d'instruments financiers …

Lees de bijdrage

Over marktgeruchten en het algemene belang: een keuze tussen persvrijheid en marktintegriteit, R.D.C.-T.B.H., 2023/2, p. 242-250

· Joeri Vandendriessche

information - media - parlement - trading - dieu - impact - transposition en droit - directive - abus de marché - information privilégiée - blog - auteur - mesures d exécution - prohibition - publication prochaine - impact kan - publication prochaine d un article de presse - divulgation d une information - rosier - guidance - caractère...

Lees de bijdrage