Artikels

Hof van Justitie van de Europese Unie (3e k.), 12/09/2019, C-688/17, R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 349-356

Krachtens artikel 9.7. van Richtlijn 2004/48 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten moeten de lidstaten aan hun rechterlijke instanties de bevoegdheid verlenen om een passende schadeloosstelling toe te kennen voor de schade toegebracht door voorlopige maatregelen als die voorlopige maatregelen nadien worden herroepen of …

Lees de bijdrage

Bussé, J. en Lindemans, J., « Aansprakelijkheid voor het uitvoeren van voorlopige maatregelen in het kader van de handhaving van intellectuele rechten na de Bayer- en Snowfall-arresten », R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 356-365

voorlopige maatregelen - houder - aansprakelijkheid - intellectuele eigendomsrechten - maatregel - beslag inzake namaak - advocaat - andersluidende beslissing - schadeloosstelling - inbreuk - intellectuele rechten - grond - passende schadeloosstelling - objectieve omstandigheden - misbruik - objectieve aansprakelijkheid - risico - rechterlijke...

Lees de bijdrage

Hof van Beroep Brussel (8ste k.), 19/02/2019, 2018/KR/41, R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 366-371

De termijn van dagvaarding bij de betekening van een dagvaarding in derdenverzet tegen een beschikking waarbij een beslag inzake namaak werd toegestaan, bedraagt minstens 2 dagen zoals bepaald in artikel 1035, alinea 2 Ger.W. Op de partij die verzoekt om een beslag inzake namaak rust de verplichting om de voorzitter correct, volledig en objectief …

Lees de bijdrage

Dekoninck, C., « De onderzoeksbevoegdheid van de rechter bij een beslag inzake namaak », R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 371-379

beslag - verzoeker - beslag inzake namaak - eenzijdig verzoekschrift - beschikking - contentieux - bestendig handboek - gerechtelijk recht - artikelsgewijze commentaar - informatieplicht - intellectuele rechten - vordering inzake namaak - inhoud - stuk - ruime onderzoeksbevoegdheid - eenzijdige karakter van de procedure - eenzijdige karakter -...

Lees de bijdrage

Ondernemingsrechtbank Antwerpen (18e k.), 09/05/2019, A/18/3273, R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 380-384

De informatie met betrekking tot productieprocessen, vormt een bedrijfsgeheim in de zin van artikel I.17/1 WER. Zelfs indien er geen uitdrukkelijke geheimhoudingsplicht werd bedongen ten laste van de externe dienstverlener, die sinds enkele jaren een sleutelrol speelde in de O&O-afdeling van de onderneming houder van bedrijfsgeheimen, moet de …

Lees de bijdrage

de le Court, V. et Heremans, N., « Secrets d'affaires et devoir de diligence: quelles mesures raisonnables pour protéger les secrets d'affaires? », R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 384-391

entreprise - information - secret - cassier - secrets d affaires - notions clés - directive - adoption - secret d affaires - obligation de confidentialité - transposition - utilisation - trade secrets - mesures de protection - travailleur - gestion - protection des secrets d affaires - information confidentielle - protection des secrets -...

Lees de bijdrage

Ondernemingsrechtbank Gent (div. Gent), 26/03/2020, A/19/02149, R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 392-396

Een gerechtsdeskundige begaat een inbreuk op het beroepsgeheim van de advocaat door in het kader van een beslag inzake namaak kennis te nemen van mailcorrespondentie tussen een onderneming en een advocaat, waaronder een staat van kosten en erelonen van de advocaat met oplijsting van de aard van de werkzaamheden, een afschrift daarvan mee te nemen …

Lees de bijdrage

Mariano, M., « Le respect du secret professionnel des avocats dans le cadre d'une saisie-contrefaçon: un contrepoids au caractère unilatéral de la saisie », R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 396-400

secret - expert - secret professionnel - avocat - code judiciaire - expert judiciaire - caractère - entreprise - jugement annoté - saisie-contrefaçon - correspondance - caractère unilatéral - fondement - client - droits de la défense - confidentialité - secret professionnel des avocats - droit à un procès - respect du secret...

Lees de bijdrage

Vanden Berghe, O., Tytgat, S. en Vansevenant, J., « Betalingstermijn van grote ondernemingen aan KMO's maximum 60 dagen », R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 401

Betalingsachterstand bij handelstransactie - Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) - HANDELSTRANSACTIE

Lees de bijdrage

Vanden Berghe, O., Tytgat, S. et Vansevenant, J., « Actualité : Cour de cassation, 07/02/2020 », R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 401-402

Concours de régimes de responsabilité - Agent d'exécution - Responsabilité extracontractuelle - Quasi-immunité de l'agent d'exécution - Electricité - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Lees de bijdrage