Artikels

Alleen open access artikelen tonen

Servais, H. et Van de Wiele, W., « Les règles protectrices du débiteur en matière d'intérêts à la lumière des lois de police et de l'ordre public international », R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 721-730

Le Code civil contient un certain nombre de règles protectrices du débiteur en matière d'intérêts (principalement les règles relatives aux intérêts de retard, aux indemnités de remploi, à l'usure et à la capitalisation des intérêts) qui ne sont pas adaptées aux financements internationaux entre parties sophistiquées …

Lees de bijdrage

Van Baelen, B., « Balans van twee jaar Boek XX WER in de not-for-profit-sector », R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 731-746

Met de inwerkingtreding van Boek XX van het Wetboek van economisch recht (WER) werd het personele toepassingsgebied van insolventieprocedures uitgebreid naar alle rechtspersonen. Hierdoor kunnen ook VZW's, internationale VZW's en stichtingen het voorwerp worden van een faillissementsprocedure of een procedure tot gerechtelijke reorganisatie …

Lees de bijdrage

Pasteger, D. et Vandeweyer, P., « Examen de jurisprudence en matière d'effacement (et d'excusabilité): exorde (et épilogue) », R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 747-755

Dans le cadre des procédures d'insolvabilité ouvertes après l'entrée en vigueur, le 1er mai 2018, du Livre XX du CDE, les mesures des fresh start, à savoir l'excusabilité du failli (art. 80 à 82 LF) et la décharge du débiteur sursitaire (art. 70 LCE), ont fait place au nouveau régime de l'effacement des dettes (art. XX.96 et XX.173-XX …

Lees de bijdrage

Appermont, N., « De vennootschapsbestuurder als ondernemingsrechtelijke twistappel. Rechtspraak en beleidsmatige overwegingen », R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 756-768

In de rechtspraak en de rechtsleer heerst controverse over de vraag of bestuurders van vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid, alsook bestuurders van andere rechtspersonen, kunnen worden beschouwd als “onderneming” in de zin van artikel I.1, 1° WER. De rechtsgevolgen die een dergelijke kwalificatie met zich kunnen meebrengen zijn …

Lees de bijdrage

Arrondissementsrechtbank Antwerpen, 08/10/2019, 19/20/E, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 769-770

Voor zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen en verenigingen die winstgevende activiteiten nastreven, geldt een weerlegbaar vermoeden dat zij een zelfstandige beroepsbezigheid uitoefenen. De kwalificatie als onderneming veronderstelt verder dat de ondernemer een duurzame beroepsactiviteit uitoefent …

Lees de bijdrage

Cour du travail Liège, 03/04/2019, 18/45/B, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 771-774

Les mandataires de société peuvent être visés par la notion générale d'entreprise. Les travaux préparatoires soulignent expressément que les notions « d'entreprise soumise à inscription » et « d'entreprise soumise à l'obligation comptable » sont décrites sur la base de la notion générale d'entreprise …

Lees de bijdrage

Cour de cassation (1e ch.), 02/05/2019, C.18.0364.F, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 775

La décision sur l'excusabilité est susceptible de tierce opposition de la part des créanciers individuellement. Le créancier qui est intervenu à la procédure a qualité pour interjeter appel de la décision qui statue sur l'excusabilité du failli.

Lees de bijdrage

Hof van Cassatie (1e k.), 24/05/2019, F.17.0105.N, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 776-777

Artikel 70, eerste lid WCO maakt geen onderscheid naar gelang de aard van de schulden van de natuurlijke persoon met een eenmanszaak zodat zowel de schulden die betrekking hebben op de overgedragen onderneming als de overige schulden van de natuurlijke persoon kunnen worden kwijtgescholden door de rechtbank …

Lees de bijdrage

Hof van Cassatie (3e k.), 23/09/2019, C.19.0053.N, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 778-779

De appelrechters die oordelen dat het aan de bank “in haar hoedanigheid van derde-beslagene geenszins toekwam om het beslag eenvoudig te negeren dan wel dit als onbestaande te beschouwen en eigengereid over te gaan tot afgifte van de in beslag genomen gelden onder het motief dat zijzelf van oordeel was dat het beslag in strijd met artikel 31 …

Lees de bijdrage

Van de Plas, I., « Derdenbeslag tijdens gerechtelijke reorganisatie kort bekeken », R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 779-780

derde - beslag - saisie - schuldenaar - sanctie - gerechtelijke reorganisatie - beslagene - geld - schuldeiser - derdenbeslag - praktische rechtsverzameling - schuldvordering - derde beslagene - rechtmatigheid van het beslag - bevoegde beslagrechter - burgerlijke straf - formele geldigheid - uitzonderlijke gevallen - hoedanigheid van derde -...

Lees de bijdrage