Artikels

Alleen open access artikelen tonen

Gent, 06/05/2019, 2019/AR/539, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 781-782

Volgens artikel XX.173 WER moet een verzoek tot kwijtschelding worden ingediend 3 maanden na de bekendmaking van het faillissementsvonnis. De termijn van 3 maanden, zoals bedoeld in artikel XX.173, § 2 WER, moet worden beschouwd als een vervaltermijn.

Lees de bijdrage

Gent, 03/06/2019, 2019/AR/666, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 783-784

Volgens artikel XX.173 WER, moet een verzoek tot kwijtschelding worden ingediend 3 maanden na de bekendmaking van het faillissementsvonnis. De termijn van 3 maanden, zoals bedoeld in artikel XX.173, § 2 WER, moet worden beschouwd als een vervaltermijn.

Lees de bijdrage

Mons, 27/08/2019, 2019/RQ/21, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 785-787

C'est ce que le législateur belge semble avoir retenu en imposant, dans la prémisse de la définition, que l'entreprise soit une « organisation ». Cette notion d'organisation doit dès lors être intégrée dans la notion d'entreprise. II ne peut dès lors être exclu qu'un mandataire de société développe, par lui-même, une organisation …

Lees de bijdrage

Brussel, 28/10/2019, 2019/QR/42, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 788-789

De functie van vennootschapsbestuurder kan niet in het kader van een arbeidsovereenkomst worden uitgeoefend. Hieruit volgt dat een bestuurder of zaakvoerder wat de uitoefening betreft van zijn functie als bestuurder of zaakvoerder, deze zelfstandig uitoefent als bedoeld in artikel I.1, 1°, (a) WER …

Lees de bijdrage

Antwerpen, 28/11/2019, 2019/EV/28, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 790-791

Aangifte van staking van betaling is geen gedinginleidende akte. Wanneer de aangifte niet leidt tot een vonnis tot faillietverklaring, dan wordt geen geding geopend waarin de schuldenaar procespartij is. De aangifte van de staking van betaling is daarnaast ook geen verzoekschrift tot faillietverklaring …

Lees de bijdrage

Bruxelles (9e ch.), 19/12/2019, 2019/QR/37, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 792-793

La demande en effacement doit être formée par une requête déposée dans le registre de la solvabilité, soit jointe à l'aveu de faillite, soit au plus tard 3 mois après la publication du jugement de faillite. Le texte de l'article XX.173 du CDE n'indique pas de sanction expresse en cas de méconnaissance du délai de 3 mois après la …

Lees de bijdrage

Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen), 12/07/2018, AR/18/00335, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 794

De aard van de procedure brengt met zich mee dat een eventuele kennelijk grove fout in de zin van artikel XX.173 WER zich ook – minstens per hypothese – zou kunnen situeren in het privéleven van de gefailleerde en niet louter beperkt dient te zijn tot een eventuele fout in het kader van de uitoefening van de ondernemingsactiviteit …

Lees de bijdrage

Ondernemingsrechtbank Gent, 14/05/2019, N/18/00018 en N/18/00019, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 795-796

Het is duidelijk de wil van de wetgever dat de inkomsten die gegenereerd worden na het faillissement buiten de faillissementsboedel vallen. De verwijzing naar het begrip oorzaak moet in dit kader dan ook gelezen worden als de tegenprestatie, namelijk de concrete geleverde arbeid na faillissement, in het kader van de arbeidsovereenkomst …

Lees de bijdrage

Van de Plas, I., « De faillissementsboedel en fresh start kort bekeken », R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 796-797

faillissementsvonnis - oorzaak - gefailleerde - faillissement - loon - boek - arbeidsprestatie - verweerders - aangifte - start principe - eenmanszaak - wetboek - arbeidsovereenkomst - restschulden - oorzaak van het loon - oorzaak van het verkrijgen - economisch recht - uitkering - duidelijke wil van de wetgever - duidelijke wil - inkomsten -...

Lees de bijdrage

Rechtbank van koophandel Brussel (Nl.), 25/06/2019, O/19/00502, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 798-799

Een natuurlijke persoon die onderworpen is aan het sociale statuut der zelfstandigen wordt vermoed zelfstandig te zijn in de zin van artikel I.1, 1°, (a) WER. Dit vermoeden geldt ook voor bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen en verenigingen, die worden uitgesloten van de inschrijvingsplicht in de KBO en van de boekhoudplicht …

Lees de bijdrage