Artikels

WOMEN ON BOARDS! Analyse de la directive n° 2022/2381 sur l’équilibre hommes-femmes dans les conseils d’administration et de son impact sur le régime belge des quotas de genre, R.D.C.-T.B.H., 2024/1, p. 5-31

· Thibaut Cruysmans

société - directive - membre - quota - administrateur - sociétés cotées - régime belge - femme - action - homme - objectif - sexe - organe - information - niveau - poste - impact - sanction - ratio - égalité - entreprise - système - postes d administrateurs - marché - point - titre - critère - impact de la directive - commission -...

Lees de bijdrage

Hof van Justitie van de Europese Unie, 20/10/2022, C-604/20, ROI Land Investments Ltd / FD, R.D.C.-T.B.H., 2024/1, p. 32-42

· Thibaut Cruysmans

verordening - werknemer - woonplaats - gerecht - grondgebied - werkgever - lidstaat - arbeidsovereenkomst - grondgebied van een lidstaat - punt - derde - rechterlijke bevoegdheid - beroepsactiviteiten - regel - nakoming - doelstelling - consument - parlement - overweging - afdeling - zin arrest - betrokken arbeidsovereenkomst - verbintenis -...

Lees de bijdrage

Internationale bevoegdheid en werkgevers, R.D.C.-T.B.H., 2024/1, p. 42-49

· Nicolas Rennuy

ibis verordening - ibis - werknemer - werkgever - gerecht - verordening - international - woonplaats - lidstaat - arbeidsovereenkomst - afdeling - band - begrip - keuze - doelstelling - arbeidsverhouding - springer - band van ondergeschiktheid - tour - advocaat generaal - minimumharmonisatie - parlement - gewoonlijke tewerkstelling -...

Lees de bijdrage

High Court of Justice, 18/11/2022, CL-2022-000402, R.D.C.-T.B.H., 2024/1, p. 50-55

· Nicolas Rennuy

jurisdiction - claim - party - anti suit - proceeding - agreement - anti suit injunction - guarantee - dispute - jurisdiction agreement - high degree - high degree of probability - document - notice - court - strong reasons - jurisdiction clause - contract - exclusive jurisdiction - action - defendant - arbitrage - application - subject matter...

Lees de bijdrage

De “return with a vengeance” van de anti-suit injunction, R.D.C.-T.B.H., 2024/1, p. 55-59

· Paul Torremans

contract - argument - arbitrage - verweerder - rechtbank - partner - ibis - forumkeuze - internationaal privaatrecht - verordening - forum - recht van toepassing - lidstaat - verdrag - verenigd koninkrijk - international - hoge graad - contractuele forumkeuze - unie - zone - bewijslast - private international - brexit - conference - ibis...

Lees de bijdrage

Hof van Justitie van de Europese Unie, 07/09/2023, C-832/21, Beverage City Polska, R.D.C.-T.B.H., 2024/1, p. 60-64

· Paul Torremans

verordening - city - verweerders - vennootschap - exclusieve distributieovereenkomst - punt - handeling - gerecht - vordering - merk - woonplaats - goede rechtsbedeling - houder - feitelijke situatie - verschillende lidstaten - hoofdgeding - gelijktijdige behandeling - berechting - nauwe band - lifestyle - zin arrest - dans - voorwaarde inzake...

Lees de bijdrage

Meerdere verweerders voor één rechter in zaken van intellectuele eigendom: van Roche tot Beverage City, R.D.C.-T.B.H., 2024/1, p. 65-70

· Paul Torremans

verweerders - city - inbreuk - unie - ibis - ibis verordening - verweerder - hof van justitie - octrooi - vereiste - onverenigbare beslissingen - risico - lidstaat - verordening - keten - goede rechtsbedeling - nauwe band - beslissing - vennootschap - groep - clip - intellectueel recht - nationale rechter - woonplaats - intellectuele rechten -...

Lees de bijdrage

Hof van beroep Antwerpen, 25/10/2021, 2021/AR/540, R.D.C.-T.B.H., 2024/1, p. 71-75

· Paul Torremans

beslag - beschikking - stuk - toelating - bank - hand - tenuitvoerlegging - erkenning - exploot - beslagrechter - schuldvordering - argument - wisselkoers - buitenlandse vonnis - vonnis van de districtsrechtbank - verzet - veroordeling - hoofdsom - roerend goed - verwijdering - rechtsplegingsvergoeding - hooggerechtshof - urgentie -...

Lees de bijdrage

Het buitenlands vonnis geldt als toelating tot bewarend beslag. Really?, R.D.C.-T.B.H., 2024/1, p. 76-79

· Jachin Van Doninck

wetboek - beslag - buitenlands vonnis - rechterlijke beslissing - erkenning - verordening - code - international privé - tenuitvoerlegging - internationaal privaatrecht - stuk - buitenlandse beslissing - maatregel - toelating - gerechtelijk wetboek - watte - gewoon rechtsmiddel - duiding internationaal privaatrecht - duiding internationaal -...

Lees de bijdrage

Hof van beroep Antwerpen, 29/11/2023, 2023/AR/96, R.D.C.-T.B.H., 2024/1, p. 80-86

· Jachin Van Doninck

verordening - ibis verordening - geïntimeerde - appellante - gerecht - arbitrage - toepasselijk recht - bekentenis - interpretatie - buitenlands recht - litigieuze dienstverleningsovereenkomst - wetboek internationaal privaatrecht - wetboek internationaal - vreemd recht - dienstverleningsovereenkomst - rechtsvraag - international - auto - peut...

Lees de bijdrage