Actualités

Droit bancaire et financier

Gedelegeerde Verordening 2021/2139 van de Commissie tot aanvulling van de Taxonomieverordening

Sinds 1 januari 2022 is de Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2139 van 4 juni 2021 in werking getreden (de “Gedelegeerde Verordening”). De Gedelegeerde Verordening strekt tot aanvulling van Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad (de “Taxonomieverordening”) door technische screeningcriteria vast te stellen om de voorwaarden te bepalen waaronder een specifieke economische activiteit kan worden aangemerkt als substantieel bijdragend aan de mitigatie van klimaatverandering of de adaptatie aan klimaatverandering, en om uit te maken of die economische activiteit niet ernstig afbreuk doet aan een van de andere milieudoelstellingen.

De technische screeningscriteria om te bepalen of een economische activiteit substantieel bijdraagt tot de mitigatie van klimaatverandering of de adaptatie aan klimaatverandering, moeten ervoor zorgen dat de economische activiteit positieve gevolgen heeft voor de klimaatdoelstelling of negatieve gevolgen voor de klimaatdoelstelling vermindert. Ze verwijzen daarom naar drempels of prestatieniveaus die de economische activiteit moet behalen om te kunnen worden aangemerkt als substantieel bijdragend aan één van die klimaatdoelstellingen.

De technische screeningscriteria om te bepalen of een economische activiteit substantieel bijdraagt aan de “mitigatie vanklimaatverandering” (i.e. in welke mate de activiteit bijdraagt tot het beperken van klimaatverandering) en of die economische activiteit geen ernstige afbreuk doet aan een van de andere milieudoelstellingen van artikel 9 van de Taxonomieverordening, zijn opgenomen in bijlage I bij de Gedelegeerde Verordening.

De technische screeningscriteria om te bepalen onder welke voorwaarden een economische activiteit in aanmerking komt om wezenlijk bij te dragen aan de “adaptatie aan klimaatverandering” (i.e. welke mate die activiteit bijdraagt tot de nodige aanpassingen vereist om de klimaatverandering tegen te gaan) en om te bepalen of die economische activiteit geen significante schade toebrengt aan een van de andere milieudoelstellingen van artikel 9 van de Taxonomieverordening, zijn opgenomen in bijlage II bij de Gedelegeerde verordening.

Beide bijlagen leggen de technische screening voorwaarden vast m.b.t. tot de volgende activiteiten bosbouw, herstel van watergebieden, fabricage van een reeks producten, energieopwekking, warmte/koudekrachtkoppeling, distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering, vervoer, bouw en vastgoed, informatie en communicatie, vrije beroepen, technische en wetenschappelijke activiteiten, financiële- en verzekeringsactiviteiten, onderwijs, menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, kunst, amusement en recreatie.

De technische screeningscriteria beogen te weerspiegelen dat de klimaatverandering alle sectoren van de economie treft en dat derhalve de activiteiten in alle sectoren aanpassingen moeten ondergaan, teneinde deze activiteiten in aanmerking te kunnen nemen als duurzame belegging in het kader van de Taxonomieverordening.

Régine Feltkamp (Advocaat, Docent VUB)

&

Nicolas Michiels (Advocaat, Wetenschappelijk medewerker VUB)

Comments are closed.