Actualités

Droit bancaire et financier

Grensoverschrijdende crowdfundingdiensten aan bedrijven makkelijker vanaf november

Door de Verordening 2020/1503 van 7 augustus 2020 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijving en tot wijziging van Verordening 2017/1129 en Richtlijn 2019/1937 (hierna “de Verordening”), werd een uniform en direct toepasselijk kader uitgewerkt waaraan crowdfundingdienstverleners vanaf 10 november 2021 onderworpen zullen zijn. Als gevolg hiervan zullen grensoverschrijdende crowdfundingdiensten aan bedrijven gemakkelijker zijn.

Bij crowdfunding beheert een zogeheten crowdfundingdienstverlenereen voor het publiek toegankelijk digitaal platform om startende beleggers of -kredietverstrekkers te koppelen aan bedrijven die op zoek zijn naar financiering of om een dergelijke match te faciliteren.

Het nieuwe regelgevend kader wordt gemotiveerd door de vaststelling dat de grensoverschrijdende dienstverlening inzake crowdfunding belemmerd wordt door uiteenlopende nationale regelingen waaraan crowdfundingdiensten onderworpen worden in de verschillende lidstaten.

Er wordt van uitgegaan dat het gefragmenteerd rechtskader aanzienlijke juridische kosten met zich meebrengt voor niet- professionele beleggers die moeilijk hun weg vinden in de toepasselijke regels. Beleggers worden er vaak van weerhouden om grensoverschrijdend te beleggen via crowdfundingplatforms. Tegelijkertijd worden crowdfundingsdienstverleners die platforms exploiteren ontmoedigd om hun diensten in andere lidstaten aan te bieden. Zo bleef crowdfunding tot nu vooral een nationaal verschijnsel.

Teneinde een interne markt voor crowdfundingdiensten tot stand te brengen harmoniseert de Europese wetgever de volgende aspecten :

  1. de dienstverlening (vergunningsvereisten, gedragsregels, organisatievereisten,…)
  2. de vergunningsverlening (procedure, vergunning, crowdfundingdienstverlenersregister) en toezicht;
  3. beleggersbescherming (informatieverstrekking aan cliënten, openbaarmaking verzuimgraad, toelatingskennistest en simulatie van verliesrisico, precontractuele bedenktijd, essentiële beleggersinformatie, toegang tot gegevens);
  4. publicitaire mededelingen;
  5. de aanduiding van en samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten en ESMA;
  6. administratieve sancties en andere administratieve maatregelen;

De Verordening geldt voor crowdfundingdiensten, gedefinieerd als het matchen van bedrijfsfinancieringsbelangstellingen van beleggers en projecteigenaren door het gebruik van een crowdfundingplatform, bestaande uit een van de volgende activiteiten:

  1. het faciliteren van het verstrekken van leningen;
  2. het plaatsen zonder plaatsingsgarantie als bedoeld in deel A, punt 7, van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU, van door projecteigenaren of een special purpose vehicle uitgegeven effecten en voor crowdfunding toegelaten instrumenten, en de ontvangst en doorgifte van orders van cliënten als bedoeld in deel A punt 1 van die bijlage, met betrekking tot die effecten en voor crowdfunding toegelaten instrumenten.

Projecteigenaren in de zin van deze verordening zijn elke natuurlijke of rechtspersoon die beoogt financiering te verkrijgen via een crowdfundingplatform. De Verordening is niet van toepassing als de projecteigenaar een consument is.

De Verordening is van toepassing voor crowdfundingaanbiedingen tot 5 miljoen euro, berekend over een periode van twaalf maanden per projecteigenaar.

Crowdfundingaanbiedingen voor een grotere tegenwaarde vallen voor zover zij betrekking hebben op effecten immersonder de Prospectusverordening (verplichting tot opstelling van een prospectus, tenzij er vrijstellingen van toepassing zijn). In dat geval gelden ook de bijzondere gedragsregels die door de MIFID-regelgeving wordt opgelegd.

Noteer dat voor Crowdfundingaanbiedingen onder de 5 miljoen euro die betrekking hebben op beleggingsinstrumenten, rekening is te houden met de Wet Aanbieding Beleggingsinstrumenten (de verplichting tot opstelling van een informatienota, tenzij de de- minimisregel geldt).

Régine Feltkamp (advocaat, docent VUB)

Nicolas Michiels (advocaat, wetenschappelijk medewerker VUB)

Comments are closed.