Actualités

Droit bancaire et financier

Naar een basisrecht op toegang tot geldautomaten en kosteloze geldopnames?

Met een wetsvoorstel van 27 mei 2020 wordt voorgesteld via een wettelijke regeling te garanderen dat elke Belgische bank een billijke bijdrage levert opdat de burgers een minimaal aantal geldautomaten ter beschikking hebben en dat geldopnames kosteloos zouden zijn.

Het voorstel steunt op de vaststelling dat de Belgische banken steeds meer hun klanten stimuleren om zelf de bankverrichtingen uit te voeren en, naast het sluiten van agentschappen, steeds meer geldautomaten weghalen, waardoor hele regio’s in België verstoken blijven van de bankdiensten die dergelijke automaten bieden. Tegelijkertijd wordt vastgesteld dat de kosten om geld op te nemen steeds hoger worden.

In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt onder verwijzing naar bepaalde cijfergegevens erop gewezen dat, waar ter verantwoording van deze evolutie vaak wordt aangevoerd dat de bankinstellingen in een uitermate concurrentiële context opereren en dat hun winstmarges afkalven wegens de lage rentevoeten, banken nog steeds behoorlijk riante winsten maken.

Er wordt tevens op gewezen dat door deze evolutie een nieuwe vorm van bankuitsluiting ontstaat en dat diegenen die uit de digitalisering worden uitgesloten (mensen met een laag inkomen, mensen met een laag opleidingsniveau of de oudere personen) dubbel gestraft worden omdat zij geen toegang meer hebben tot deze bankdiensten dicht bij huis en meer moeten betalen voor hun bankdiensten.

Op grond van de overweging dat banken een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en een grotere bijdrage moeten leveren aan het algemeen belang, wordt voorgesteld te bepalen dat elke kredietinstelling moet bijdragen tot de aanwezigheid van voldoende en evenwichtig over heel het Belgisch grondgebied verspreide terminals en geldautomaten.

Tevens wordt voorgesteld te bepalen dat elke consument het recht heeft om in de nabijheid van zijn woonst toegang tot een geldautomaat te hebben.

Verder wordt voorgesteld te bepalen dat de geldafhalingen via een geldautomaat kosteloos zijn voor de consument.

Tot slot wordt voorgesteld een compensatiefonds voor de toegang tot terminals en geldautomaten op te richten dat onder het beheer staat van de Nationale Bank van België.

 

R.F.

Comments are closed.