Actualiteit

Bank en financieel recht

Europese Commissie publiceert nieuw pakket aan maatregelen om duurzame financiering te stimuleren

Op 13 juni 2023 publiceerde de Europese Commissie een nieuw pakket maatregelen dat voortbouwt op het reeds bestaande EU-raamwerk voor duurzame financiering.

Het pakket versterkt het bestaande EU-kader voor duurzame financiering op drie belangrijke gebieden: (i) de EU-taxonomie, (ii) ESG-ratings (Environmental, Social and Governance) en (iii) transitiefinanciering.

Het pakket heeft concreet tot doel:

 • ervoor te zorgen dat het EU-kader voor duurzame financiering bedrijven en de financiële sector blijft ondersteunen en tegelijkertijd de particuliere financiering van transitieprojecten- en technologieën aanmoedigt;
 • de transparantie van duurzame investeringen te vergroten en greenwashing tegen te gaan;
 • ervoor te zorgen dat het kader bruikbaar is voor alle soorten ondernemingen met verschillende startposities in de transitie.

Het pakket bestaat uit een mededeling over het kader van duurzame financiering dat een overzicht bevat van het pakket maatregelen en vergezeld gaat van een werkdocument waarin een overzicht wordt gegeven van de belangrijkste pijlers van het regelgevingskader voor duurzame financiering en een samenvatting wordt gegeven van de acties die zijn ondernomen om de bruikbaarheid van de taxonomie en het bredere kader voor duurzame financiering te verbeteren. Verder bestaat het pakket uit een aanbeveling over transitiefinanciering (inclusief een bijlage) met richtsnoeren en praktische voorbeelden over hoe transitiefinanciering te benaderen. De Europese Commissie publiceerde naast het pakket ook een persbericht, vragen en antwoorden en een factsheet.

In het pakket worden geen nieuwe rapporteringsverplichtingen voor marktdeelnemers voorgesteld die verder gaan dan wat al van toepassing is op grond van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) of recent gepubliceerde European Union Sustainability Reporting Standards (ESRS) die voortvloeien uit de Richtlijn (EU) 2022/2464 inzake duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD).

 

 1. Voorgestelde toevoegingen aan de SFDR

De Europese Commissie heeft een nieuwe reeks technische screeningscriteria (TSC’s) voor de EU-taxonomie goedgekeurd voor economische activiteiten die een wezenlijke bijdrage leveren aan één of meer van de vier resterende (niet- klimaat gerelateerde) milieudoelstellingen (de Taxo4) bij wijze van een ontwerp van Gedelegeerde Verordening betreffende de taxonomie voor het milieu (Taxonomy Environmental Delegated Act).

De Taxo4 zijn:

 • duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen;
 • transitie naar een circulaire economie;
 • preventie en bestrijding van verontreiniging; en
 • bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

Daarnaast heeft de Europese Commissie wijzigingen voorgesteld om de bestaande reeks economische activiteiten uit te breiden die bijdragen aan de doelstellingen van beperking en aanpassing aan klimaatverandering. Met deze wijzigingen wordt de huidige Gedelegeerde Verordening betreffende de taxonomie van het klimaat (Taxonomy Climate Delegated Act) gewijzigd en worden TCS’s toegevoegd voor 12 nieuwe economische activiteiten in zes sectoren, waaronder fabricage, transport (inclusief luchtvaart), technologie en professionele diensten.

De gedelegeerde handelingen van de EU-taxonomie zijn in beginsel goedgekeurd. De verwachting is dat zij van toepassing zullen zijn vanaf januari 2024.

 

 1. Voorstel voor regulering van aanbieders van ESG- ratings

Aanbieders van ESG- ratings spelen een steeds belangrijkere rol in de waardeketen van duurzame financiering. Daarom heeft de Europese Commissie een nieuwe verordening voorgesteld die van toepassing is op ESG- ratings die worden verstrekt door ESG- ratingaanbieders die in de EU actief zijn en die openbaar worden gemaakt of worden verspreid onder “gereglementeerde financiële instellingen” in de EU en ondernemingen die onderworpen zijn aan de Richtlijn (EU) Jaarrekeningen (Richtlijn 2013/34/EU).

De voorgestelde verordening heeft tot doel de betrouwbaarheid, vergelijkbaarheid en transparantie van ESG- ratingactiviteiten in de EU te vergroten. Vereisten voor in de EU gevestigde ESG- ratingaanbieders zijn onder meer:

 • het gebruik van methodologieën die “rigoureus, systematisch en objectief zijn en gevalideerd kunnen worden”;
 • het openbaar maken van informatie over gegevensbronnen, methodologieën en aannames die worden gebruikt in hun activiteiten en producten;
 • belangenconflicten voorkomen en beperken; en
 • gemachtigd zijn door en onder toezicht staan van de ESMA. De aanbieders uit derde landen die ESG- ratings verstrekken aan EU- ondernemingen zouden onderworpen worden aan een gelijkwaardigheids- of bekrachtigingsregeling.

Momenteel overlegt de Europese Commissie over het voorstel voor een verordening betreffende ESG-ratingbureaus.

 

 1. Transitiefinanciering

Het pakket bevat ook niet- bindende aanbevelingen van de Europese Commissie over transitiefinanciering die een leidraad bieden voor de manier waarop ondernemingen, beleggers en financiële tussenpersonen het EU- kader voor duurzame financiering kunnen gebruiken om transitiefinanciering aan te pakken en de risico’s als gevolg van klimaatverandering en aantasting van het milieu te beheren. De aanbevelingen verklaren het concept “transitiefinanciering” als: “de financiering van klimaat- en milieuprestatieverbeteringen voor de overgang naar een duurzame economie, in een tempo dat verenigbaar is met de klimaat- en milieudoelstellingen van de EU”.

 

Nicolas Michiels
Advocaat Loyens & Loeff, Vrijwillig Wetenschappelijk Medewerker VUB

Comments are closed.