Bank en financieel recht

Bank en financieel recht

Un code bancaire est une « chose » susceptible d’être escroquée

· Thomas Metzger

Par un arrêt du 13 juin 2023, la Cour de cassation a considéré que le « phishing », traditionnellement assimilé à une fraude informatique réprimée par l’article 504quater du Code pénal, pouvait également être qualifié d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal[1]. ...

Lees de bijdrage

Bank en financieel recht

Introducing PSD3 and PSR: new Proposals for the EU Payments Market

· Nicolas Michiels

On 28 June 2023, the European Commission unveiled a series of proposals, including proposals for the Payment Services Directive 3 (PSD3) and the Payment Services Regulation (PSR). These amendments follow the Payment Services Directive 2 (PSD2), which aimed to transform the European Union's payment landscape by enhancing user safeguards, fostering innovation, and establishing a level playing field for payment service providers (PSPs). Nonetheless, shortcomings within PSD2 necessitated new regulations to keep pace with the rapidly evolving payments landscape. ...

Lees de bijdrage

Bank en financieel recht

Europese Commissie publiceert nieuw pakket aan maatregelen om duurzame financiering te stimuleren

· Nicolas Michiels

Op 13 juni 2023 publiceerde de Europese Commissie een nieuw pakket maatregelen dat voortbouwt op het reeds bestaande EU-raamwerk voor duurzame financiering. Het pakket versterkt het bestaande EU-kader voor duurzame financiering op drie belangrijke gebieden: (i) de EU-taxonomie, (ii) ESG-ratings (Environmental, Social and Governance) en (iii) transitiefinanciering. ...

Lees de bijdrage

Bank en financieel recht

Le secret professionel de l'avocat est d'une autre nature que celui des experts comptables et des conseillers fiscaux

· Jean-Pierre Buyle

1. La loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017 (article 74/1) oblige les entités assujetties à collaborer à la bonne tenue du registre administratif public UBO.Lorsqu’elles constatent une divergence entre les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés figurant dans le registre central UBO et les informations qui sont à leur disposition, elles doivent en informer l’administration de la trésorerie. ...

Lees de bijdrage

Bank en financieel recht

Nieuwe prudentiële regeling voor beursvennootschappen en vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

· Regine Feltkamp

Op respectievelijk 15 september en 6 oktober 2022 traden de Wet van 20 juli 2022 betreffende vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies[1], de Wet van 20 juli 2022 betreffende beursvennootschappen[2] en de Wet van 21 augustus 2022 tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België[3] in werking. De drie wetten zorgen voor de verdere omzetting van de bepalingen van Richtlijn Beleggingsondernemingen[4]. ...

Lees de bijdrage

Bank en financieel recht

ClientEarth vs NBB

· Regine Feltkamp

In het vonnis d.d. 21 december 2021 heeft de Brusselse Rechtbank van Eerste Aanleg het verzoek van ClientEarth om de Nationale Bank van België (NBB) te bevelen niet langer obligaties aan te kopen van bedrijven die actief zijn in de – volgens ClientEarth – meest vervuilende sectoren, afgewezen. ...

Lees de bijdrage

Bank en financieel recht

Lening op interest of kredietopening?

· Regine Feltkamp

In een arrest van 3 februari 2022  spreekt het Hof van Cassatie zich nogmaals uit over de kwalificatie van een overeenkomst als kredietopening dan wel als een lening op interest. De kwalificatie is onder meer van belang voor de bepaling van de omvang van de wederbeleggingsvergoeding. Een wederbeleggingsvergoeding is de vergoeding die verschuldigd is bij vervroegde terugbetaling van een krediet of lening. Volgens de regels inzake de lening op interest kan een recht op vervroegde terugbetaling worden bedongen, maar geldt dit niet van rechtswege. Wanneer de vervroegde terugbetaling contractueel werd overeengekomen kan, overeenkomstig het dwingend artikel 1907bis (oud) BW,bij een lening op interest de wederbeleggingsvergoeding nooit hoger zijn dan 6 maanden interest. Deze bepaling geldt niet voor kredietopeningen, omdat zij niet als een lening kwalificeren maar als een sui generis overeenkomst. ...

Lees de bijdrage

Bank en financieel recht

Primeur: het Gerecht bevestigt de intrekking van een bankvergunning wegens schending van de witwaswetgeving

· Regine Feltkamp

Sinds 2010 heeft de Österreichische Finanzmarktaufsicht (Oostenrijkse toezichthoudende autoriteit voor de financiële markten; hierna: "FMA") een groot aantal dwangmaatregelen en sancties opgelegd aan AAB Bank, een in Oostenrijk gevestigde kredietinstelling. Op grond daarvan heeft de FMA in 2019 bij de Europese Centrale Bank (hierna: “ECB”) een ontwerpbesluit ingediend tot intrekking van de vergunning van AAB Bank voor de toegang tot de werkzaamheden van een kredietinstelling. Bij besluit van 14 november 2019 heeft de ECB die vergunning ingetrokken. Op basis van de bevindingen van de FMA in het kader van de uitoefening van haar taak van prudentieel toezicht en met betrekking tot de voortdurende en herhaalde niet-naleving door AAB Bank van de vereisten inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en inzake interne governance, was de ECB van oordeel dat AAB Bank niet in staat was een goed beheer van haar risico's te waarborgen. In zijn arrest van 22 juni 2022 verwerpt het Gerecht het beroep tot nietigverklaring van dit besluit van de ECB. Daarmee spreekt het Gerecht zich voor het eerst uit over een intrekking van de vergunning van een bankinstelling wegens ernstige schendingen van de wetgeving inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en schendingen van de regels inzake het bestuur van kredietinstellingen. ...

Lees de bijdrage

Bank en financieel recht

Regelgevend kader voor crowdfundingdienstverleners verder aangepast met de uitvoeringsbepalingen voor de implementatie van Verordening 2020/1503

· Regine Feltkamp

Op 4 april 2022 verschenen in het Belgisch Staatsblad twee wetten waardoor de bepalingen van de Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën (de zogeheten “Crowdfundingwet”) vervangen worden. ...

Lees de bijdrage

Bank en financieel recht

Regulatory Technical Standards Taxonomieverordening goedgekeurd

· Regine Feltkamp

Op 1 januari 2022 trad de Verordening 2020/852 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector in werking (de zogeheten “Taxonomieverordening”). Deze verordening voerde een reeks technische screeningcriteria (i.e. taxonomie) in waarmee kan worden bepaald welke activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de twee milieudoelstellingen van de Taxonomieverordening: adaptatie aan klimaatverandering en beperking van klimaatverandering (lees hierover ook). Daarnaast werd aan de Europese toezichthoudende autoriteiten (“ESA”’s, i.e. ESMA, EBA en EIOPA) de bevoegdheid gegeven om gezamenlijk ontwerpen van technische reguleringsnormen (“RTS”) met betrekking tot de informatieverstrekking over taxonomie gerelateerde producten te ontwikkelen. Het betreft in het bijzonder de financiële producten die milieu- of sociale kenmerken promoten en de ecologisch duurzame financiële producten. ...

Lees de bijdrage