Bank en financieel recht

Bank en financieel recht

Wet van 31 juli 2017 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en de omzetting van Richtlijn 2014/57/EU betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik en Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 met betrekking tot de melding van inbreuken, en houdende diverse bepalingen, (BS 11 augustus 2017), in werking getreden op 10 augustus 2017

· Gerrit Hendrickx

Met deze wet actualiseert de Belgische wetgever het Belgisch wetgevend kader inzake marktmisbruik, teneinde het in overeenstemming te brengen met recente Europese regelgeving, inzonderheid Verordening (EU) Nr. 596/2014[1] (Verordening Marktmisbruik), Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392[2] en Richtlijn 2014/57/EU[3] (Richtlijn Marktmisbruik). Hiertoe brengt de wet in hoofdzaak wijzigingen aan in de wet van 2 augustus 2002[4]. ...

Lees de bijdrage

Bank en financieel recht

Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (Pb. L. van 30 juni 2017), in werking getreden op 20 juli 2017

· Gerrit Hendrickx

Deze verordening (“nieuwe Prospectusverordening”) legt het nieuwe regelgevende kader vast betreffende de prospectusverplichting bij aanbieding van effecten aan het publiek of toelating van effecten op een gereglementeerde markt. Een prospectus is een juridisch document, door ondernemingen opgesteld voor potentiële beleggers, dat informatie bevat over de uitgegeven effecten en de ondernemingen zelf, teneinde potentiële beleggers in staat te stellen met kennis van zaken een beslissing te nemen betreffende de aangeboden effecten. ...

Lees de bijdrage

Bank en financieel recht, Vennootschapsrecht

Update ESMA Q&A betreffende de Verordening Marktmisbruik

· David Haex

De voorbije maanden heeft ESMA haar Q&A inzake Verordening (EU) Nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik (hierna de "Verordening") verder aangevuld. De laatste aanpassing dateert van 29 September 2017. We belichten enkele nieuwe punten waarover ESMA standpunt heeft ingenomen: Marktpeilingen. Het was onduidelijk of de regels inzake marktpeilingen opgenomen in artikel 11 van de Verordening verplicht moeten worden toegepast indien er informatie die kwalificeert als voorwetenschap wordt meegedeeld in het kader van marktpeilingen. ...

Lees de bijdrage