Sûreté réelle

Insolvabilité

GwH 15 oktober 2020, nr. 136/2020: bescherming van de schuldenaar bezwaard met een zakelijke zekerheid voor andermans schuld

· Inge Vandeplas

In dit arrest wordt een schuldenaar toegelaten tot een collectieve schuldenregeling. De aanleiding tot de collectieve schuldenregeling was een uitvoerend beslag op een onroerend goed ingevolge een zekerheid die de schuldenaar had verleend aan een kredietverstrekker. De zekerheid was ter waarborg van een krediet ten gunste van een vennootschap waarvan de schuldenaar stichtend lid en zaakvoerder was. Het geschil betreft de toepassing van de opschorting van de middelen van tenuitvoerlegging ingevolge de collectieve schuldenregeling op de kredietverstrekker. ...

Lire l’article

Insolvabilité

Cass. 16 januari 2019 (nr. C.19.0294.N): buitengewone schuldvorderingen in de opschorting nader bepaald

· Inge Vandeplas

Binnen de procedure van gerechtelijke reorganisatie worden schuldeisers met een zakelijke zekerheid gekwalificeerd als buitengewone schuldeisers in de opschorting. Over de invulling van zakelijke zekerheden is reeds wat inkt gevloeid (zie een eerdere blog over orb. Antwerpen 1 maart 2019 https://www.rdc-tbh.be/news/orb-antwerpen-afd-antwerpen-1-maart-2019-kwalificatie-buitengewone-schuldvorderingen-in-de-opschorting/ en de annotatie bij dit vonnis in nummer 2019/10 TBH). In het huidig arrest spreekt ook het Hof van Cassatie zich uit over een schuldvordering gewaarborgd door een pand op schuldvorderingen en in welke mate een pand op alle bestaande en toekomstige schuldvorderingen aanleiding kan geven tot een kwalificatie als een buitengewone schuldvordering. ...

Lire l’article

Insolvabilité

Orb. Antwerpen (afd. Antwerpen) 1 maart 2019 - kwalificatie buitengewone schuldvorderingen in de opschorting

· Inge Vandeplas

Dit vonnis betreft de definitie van de buitengewone schuldvordering in de opschorting tijdens een procedure tot gerechtelijke reorganisatie. Sinds de inwerkingtreding van boek XX van het Wetboek Economisch Recht worden buitengewone schuldvorderingen in de opschorting als volgt gedefinieerd: "de schuldvorderingen in de opschorting die gewaarborgd zijn op het ogenblik van de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, door een zakelijke zekerheid, en de schuldvorderingen van de schuldeiserseigenaars" Op basis van deze definitie bestaat er onzekerheid of bijzondere voorrechten al dan niet als zakelijke zekerheden kunnen worden beschouwd en schuldvorderingen gewaarborgd door bijzondere voorrechten als buitengewone schuldvorderingen in de opschorting. De ondernemingsrechtbank van Antwerpen heeft deze vraag beantwoord op basis van bestaande definities van zakelijke zekerheden en bijzondere voorrechten waarbij de nadruk wordt gelegd op de preferentie welke deze verleent op bepaalde bestanddelen van de schuldenaar en waarin zakelijke zekerheden uitdrukkelijk worden gelijkgesteld met bijzondere voorrechten. De rechtbank grijpt hiervoor terug naar het juridisch woordenboek VALKS en de handboeken aangaande zekerheden van respectievelijk E. DIRIX en M.E. STORME. Ingevolge deze analyse komt de rechtbank tot het besluit dat de schuldeisers wiens schuld wordt gewaarborgd door een bijzonder voorrecht, in casu het bijzonder voorrecht voor de kosten tot behoud van de zaak (art. 20, 4° Hyp.W.), moeten worden gekwalificeerd als buitengewone schuldeisers in de opschorting. ...

Lire l’article

Insolvabilité

Aangifte in faillissement van een schuld gewaarborgd door een zakelijke borg

· Inge Vandeplas

Op 31 mei 2018 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over artikel 63, tweede lid Faillissementswet en meer bepaald of de verplichting voor wat betreft schuldvorderingen gewaarborgd door een persoonlijke zekerheid (art. 63, tweede lid Faill. W.) kan worden uitgebreid naar zakelijke zekerheidstellingen voor andermans schuld. ...

Lire l’article

Insolvabilité

Het eigendomsvoorbehoud op goederen onroerend door incorporatie

· Inge Vandeplas

Op 1 januari is de Pandwet, titel XVII. Inpandgeving van het Burgerlijk Wetboek, in werking getreden. Een van de vele wijzigingen in de Pandwet is de integratie van het eigendomsvoorbehoud in het zakelijk zekerheidsrecht en de uitbreiding van de bescherming van het eigendomsvoorbehoud. Een voorbeeld hiervan, is de bescherming van het eigendomsvoorbehoud bij onroerendmaking door incorporatie. ...

Lire l’article

Insolvabilité

Inwerkingtreding van de Pandwet en het nationale Pandregister

· Inge Vandeplas

Op 1 januari 2018 is de wet zakelijke zekerheden op roerende goederen (ZZRG), ook wel Pandwet, na lang wachten in werking getreden. De inwerkingtreding van de Pandwet is eveneens het startsignaal voor de overgangsbepalingen betreffende bestaande inschrijvingen van inpandgevingen van de handelszaak en landbouwvoorrechten. ...

Lire l’article

Insolvabilité

Federale overheidsdienst financiën, circulaire 2017/C/76 betreffende het pandregister

· Inge Vandeplas

Op 23 november 2017 heeft de federale overheidsdienst financiën een circulaire uitgevaardigd naar aanleiding van de inwerkingtreding van het nieuwe pandregister op 1 januari 2018. Hierbij krijgen verschillende aspecten van het pandregister meer praktische toelichting, zoals de registratie van gegevens in en de raadpleging van het register. ...

Lire l’article

Insolvabilité

KB betreffende het Nationaal Pandregister: een nieuwe stap naar de inwerkingtreding van de Pandwet

· Inge Vandeplas

Vandaag is het KB van 14 september 2017 gepubliceerd tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het burgerlijk wetboek, die het gebruik van het Nationaal Pandregister betreffen. Het Nationaal Pandregister is een essentieel element van de nieuwe Pandwet, waarin publiciteit en transparantie centraal staan. Daarom wordt in het KB een meer gedetailleerde regeling uitgewerkt voor o.m.: de registratie (hoofdstuk III), de wijziging, vernieuwing of verwijdering van registraties (hoofdstuk IV), de raadpleging van het Pandregister (hoofdstuk V) en de retributies (hoofdstuk VII). Hoewel de naam dit niet doet vermoeden, zal men in het Pandregister ook het eigendomsvoorbehoud kunnen registreren en consulteren. ...

Lire l’article