Actualités

Droit des sociétés

KB tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (« WVV ») is in werking getreden op 1 mei 2019. Vanaf die datum is het WVV van toepassing op nieuwe rechtspersonen. Behoudens enkele specifieke bepalingen die onmiddellijk van toepassing zijn, is het WVV voor bestaande rechtspersonen van toepassing vanaf 1 januari 2020, tenzij zij hebben beslist zich aan het wetboek te onderwerpen vóór die datum.

Op 30 april 2019 werd het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (« KB WVV ») gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het KB WVV vormt het sluitstuk van de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht.

Het KB WVV bestaat uit negen boeken namelijk “Oprichting en formaliteiten inzake openbaarmaking”, “Consignatieprocedure en bestemming van de activa bij gerechtelijke ontbinding”, “Jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en formaliteiten inzake de openbaarmaking”, “Voordracht aan de ondernemingsraden van kandidaten voor de opdracht van commissaris of van bedrijfsrevisor, “De sociale balans”, “Het verslag van betalingen aan overheden”, “De besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschap en de naamloze vennootschap”, ″De genoteerde besloten vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigen en de naamloze vennootschap″ en finaal het boek “Diverse bepalingen”. Het KB WVV omvat ook de modellen voor het opstellen van de jaarrekening (volledig, verkort, micro).

Dit KB WVV volgt dezelfde overgangsregeling als de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV. In het Verslag aan de Koning bij het KB WVV wordt verduidelijkt dat dit tot gevolg heeft dat het KB WVV op nieuwe rechtspersonen van toepassing is vanaf 1 mei 2019. Op bestaande rechtspersonen is het KB WVV van toepassing vanaf 1 januari 2020, tenzij zij hebben beslist zich aan het wetboek te onderwerpen vóór die datum. Het KB WVV dient bij bestaande vennootschappen te worden toegepast voor de jaarrekeningen die betrekking hebben op de boekjaren met een afsluitingsdatum vanaf 1 januari 2020, tenzij de betrokken vennootschap vóór die datum reeds vrijwillig haar statuten heeft aangepast aan het nieuwe WVV. De afsluitingsdatum van het boekjaar is in deze aldus bepalend.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *