Actualités

Droit des sociétés

Nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen goedgekeurd door Parlement

Op 28 februari 2018  heeft de Kamer het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) goedgekeurd. Het WVV vervangt niet alleen het bestaande Wetboek van vennootschappen, maar ook de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen en de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen.

Het nieuw Wetboek hervormt het huidige landschap van Belgische vennootschappen en verenigingen via een doorgedreven vereenvoudiging, een toegenomen flexibiliteit en een tegemoetkoming aan Europese evoluties en nieuwe tendensen. Op die manier wil de wetgever het Belgisch vennootschapsrecht aantrekkelijk maken voor buitenlandse investeerders.

Enkele grote wijzigingen zijn onder andere:

  • de afschaffing van het concept van kapitaal, nieuwe regels betreffende de dividendenuitkering en meer flexibiliteit voor het vrij overdragen van aandelen in een BV/SRL;
  • de invoering van het dubbel stemrecht voor trouwe aandeelhouders en meer flexibele management structuren voor de NV/SA;
  • de beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid;
  • de beperking van het aantal vennootschapsvormen;
  • het onderscheid tussen handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen verdwijnt;
  • de mogelijkheid voor verenigingen om onbeperkt enige activiteiten uit te voeren, waaronder hoofdzakelijk commerciële activiteiten; en
  • de toepassing van de  statutaire zetelleer.

Het WVV treedt in werking op 1 mei 2019 en zal onmiddellijk van toepassing zijn op nieuwe rechtspersonen en op bestaande rechtspersonen die vrijwillig kiezen voor een “opt-in”. Behalve wat betreft enkele specifieke regelingen die eveneens op 1 mei 2019 van toepassing zullen zijn op alle rechtspersonen (bv. de geschillenregeling), zal voor de overige bestaande rechtspersonen het WVV slechts van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020. Rechtspersonen hebben tot uiterlijk 1 januari 2024 om hun statuten overeenstemming te brengen met het WVV.

Gelijktijdig werd ook het Wetsontwerp tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Wetsontwerp tot regeling van de overgang van de onderwerping aan de rechtspersonenbelasting naar de onderwerping aan de vennootschapsbelasting aangenomen. Via deze fiscale wetten beoogt de wetgever de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht fiscaal neutraal te laten verlopen.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *