Actualiteit

Bank en financieel recht

Regulatory Technical Standards Taxonomieverordening goedgekeurd

Op 1 januari 2022 trad de Verordening 2020/852 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector in werking (de zogeheten “Taxonomieverordening”).

Deze verordening voerde een reeks technische screeningcriteria (i.e. taxonomie) in waarmee kan worden bepaald welke activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de twee milieudoelstellingen van de Taxonomieverordening: adaptatie aan klimaatverandering en beperking van klimaatverandering (lees hierover ook).

Daarnaast werd aan de Europese toezichthoudende autoriteiten (“ESA”’s, i.e. ESMA, EBA en EIOPA) de bevoegdheid gegeven om gezamenlijk ontwerpen van technische reguleringsnormen (“RTS”) met betrekking tot de informatieverstrekking over taxonomie gerelateerde producten te ontwikkelen. Het betreft in het bijzonder de financiële producten die milieu- of sociale kenmerken promoten en de ecologisch duurzame financiële producten.

Hieraan gevolg gevend hebben de ESA’s op 15 maart 2021 een raadplegingsdocument (“Consultation paper”) gepubliceerd over de technische standaarden met betrekking tot de inhoud en presentatie van duurzaamheidsinformatie op grond van artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 6 en artikel 11, lid 5 van de Taxonomieverordening. Dit ontwerp van technische standaarden brengt wijzigingen aan, aan de zogeheten SFDR RTS die reeds eerder door de ESA’s op 4 februari 2021 werden gepubliceerd in uitvoering van de Verordening (EU) 2019/2088. De bedoeling is om een geheel van RTS te hebben die zowel de RTS bevatten in uitvoering van de initiële SFRD als deze die in uitvoering van de door de Taxonomieverordening gewijzigde SFDR worden aangenomen (“one single rulebook”).

Op 22 oktober 2021 hebben de ESA’s hun finaal ontwerp van RTS gepubliceerd.

De belangrijkste elementen van dit finaal ontwerp van RTS hebben betrekkingen op:

1/ Bekendmaking van de milieudoelstellingen waaraan wordt bijgedragen.

Het finaal ontwerp van RTS heeft betrekking op de inhoud en presentatie van de aanvullende informatie bij de productinformatie van de Taxonomieverordening wanneer het product duurzame beleggingen bevat die bijdragen aan een milieudoelstelling. Een onderscheid wordt nu gemaakt tussen de financiële producten milieu- of sociale kenmerken promoten (de zogeheten “artikel 8 SFDR producten”) en de ecologisch duurzame financiële producten (de zogeheten “artikel 9 SFDR producten”).

2/ De mate waarin investeringen aan de taxonomie zijn aangepast.

Er is een vereiste om zowel precontractuele als periodieke informatie te verstrekken over de mate waarin de beleggingen waarop de producten slaan, kwalificeren als milieuduurzaam volgens de Taxonomieverordening.

3/ Hoe de investeringen zijn afgestemd op de vereiste “geen significante schade berokkenen”.

De taxonomievereiste “geen significante schade berokkenen” in de Taxonomieverordening houdt in dat een investering als milieuduurzaam wordt beschouwd indien de economische activiteit waarop de belegging betrekking heeft geen significante schade toebrengt aan een van de milieudoelstellingen die zijn opgenomen in artikel 9 van de Taxonomieverordening.

4/ De behandeling van staatsobligaties.

5/ Het in aanmerking nemen (of niet) van de belangrijkste nadelige effecten.

Voor artikel 9-producten zal moeten worden aangegeven “of het financiële product rekening houdt met de belangrijkste nadelige gevolgen voor duurzaamheidsfactoren”. Hiermee wordt verduidelijkt dat artikel 9-producten niet verplicht zijn een verklaring over de belangrijkste nadelige gevolgen af te geven.

De Europese Commissie keurde het ontwerp goed op 6 april 2021. Waar initieel 1 januari 2022 was voorgesteld als datum voor inwerkingtreding, werd dit uitgesteld naar 1 juli 2023. Het uitstel van de RTS heeft geen gevolgen voor de toepassing van de tekst van de Taxonomieverordening zelf.

Régine Feltkamp (Advocaat, Docent VUB)

Nicolas Michiels (Advocaat, wetenschappelijk medewerker VUB)

Comments are closed.