Actualiteit

Algemeen handelsrecht

Eigen fout van de koper sluit de aansprakelijkheid van de verkoper van de gebrekkige zaak niet uit, ook niet indien er zonder deze fout geen schade zou zijn geweest

In een arrest van 7 juni 2019 beoordeelde het Hof van Cassatie de wijze waarop een eigen fout van de benadeelde koper een impact kan hebben op de aansprakelijkheid van een verkoper voor verborgen gebreken.

De verkoper in kwestie leverde kettingen die ongeschikt waren voor het door de koper beoogde gebruik. Uit het cassatiearrest kan men afleiden dat het hof van beroep van Antwerpen van oordeel was dat ook de koper een fout beging door de kettingen blijvend te gebruiken in plaats van ze te vervangen door geschikte kettingen. De appelrechters stelden vast dat er in dat laatste geval geen schade zou zijn geweest en wezen de vordering tot schadevergoeding om die reden af.

Het Hof van Cassatie vernietigde dit arrest en oordeelde dat het hof van beroep niet tot de afwezigheid van een causaal verband tussen de gebreken van de zaak en de schade kon besluiten, zonder vast te stellen dat de schade zoals die zich in concreto heeft voorgedaan, zich op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan, indien de verkoper geen gebrekkige zaak aan de koper zou hebben geleverd.

Uit de enkele omstandigheid dat een fout nadien gevolgd wordt door de fout van een andere partij, kan niet worden afgeleid dat er geen causaal verband bestaat tussen de eerste fout en de schade. Indien beide fouten een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het tot stand komen van de schade, geldt immers voor beide fouten dat wanneer men één ervan wegdenkt, de schade niet zou hebben plaatsgevonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *