Actualiteit

Insolventie

“Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.” – De kennisgeving bij gerechtsbrief van het vonnis dat de kwijtschelding weigert, doet volgens het Hof van beroep Antwerpen de beroepstermijn lopen

Een vonnis van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen van 17 mei 2022 verklaarde het verzoek van de gefailleerde natuurlijke persoon om vervroegd uitspraak te doen over zijn verzoek tot kwijtschelding ongegrond.

Het gegeven dat een ondernemingsactiviteit werd opgestart die vanaf dag één geen slaagkansen had omwille van een kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen werd door de ondernemingsrechtbank beschouwd als een kennelijk grove fout die had bijgedragen tot het faillissement.

Dit vonnis werd bij gerechtsbrief van 17 mei 2022 ter kennis gebracht van de gefailleerde natuurlijke persoon. Op 19 mei 2022 werd getekend voor ontvangst. De kennisgeving vermeldde uitdrukkelijk de beroepsmogelijkheid en de termijn waarbinnen dit diende te gebeuren, evenals de benaming en het adres van het rechtscollege dat bevoegd is daarvan kennis te nemen.

Op 5 augustus 2022 werd het vonnis aan de gefailleerde natuurlijke persoon betekend op verzoek van één van de schuldeisers die had gevorderd dat de kwijtschelding volledig zou worden geweigerd.

Op 5 september 2022 tekende de gefailleerde natuurlijke persoon hoger beroep aan tegen het vonnis.

 

Bij arrest van de B5M kamer van het Hof van beroep Antwerpen van 22 februari 2024 werd dit hoger beroep onontvankelijk verklaard wegens laattijdigheid.

Volgens het hof van beroep deed de kennisgeving bij gerechtsbrief de beroepstermijn lopen. Het feit dat artikel XX.173 WER noch een andere bepaling in boek XX WER voorziet in een kennisgeving (bij gerechtsbrief) aan de gefailleerde doet hieraan geen afbreuk:

“De kennisgeving bij gerechtsbrief doet de termijn eveneens lopen telkens de wetgever door die kennisgeving in te voeren, duidelijk heeft gekozen voor een spoedige en goedkope procedure, hetgeen het geval was voor de kennisgeving voorzien in het vroegere artikel 80, tweede lid Faill.W. inzake de verschoonbaarheid.

De kennisgeving doet de termijn tevens ingaan wanneer uit de finaliteit van de wet blijkt dat de kennisgeving van het vonnis tot doel heeft de termijn te doen ingaan, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk vermeld in de wet.

Wanneer een afwijking van artikel 57 Ger.W. niet het gevolg is van een uitdrukkelijke bepaling zoals in casu, maar volgt uit de wil van de wetgever in lijn met de vroegere procedure inzake verschoonbaarheid om te kiezen voor een snelle en goedkope procedure, wat impliceert dat de kennisgeving de termijnen om het beroep in te stellen, doet ingaan, heeft de kennisgeving per gerechtsbrief slechts voor gevolg dat de beroepstermijn begint te lopen voor zover zij de beroepsmogelijkheden en de termijnen ervan vermeldt.”

 

Een verwittigd man is er twee waard.

Comments are closed.