Having as author: Regine Feltkamp

Modifier votre recherche

Droit bancaire et financier

COVID-#19: Voorstel tot aanpassing regeling consumentenkrediet teneinde uitstel afbetalingen mogelijk te maken

· Regine Feltkamp

In een wetsvoorstel van 9 april 2020, wordt voorgesteld om in het licht van de zware gevolgen van de coronapandemie, een tijdelijke opschorting van lopende consumentenkredieten mogelijk te maken, teneinde te voorkomen dat de volksgezondheidscrisis en de economische crisis ook een sociale crisis veroorzaken. De voorgestelde regeling richt zich vooral tot consumenten met het hoogste risico op schuldenlast die ingevolge de genomen coronamaatregelen inkomsten derven en problemen ondervinden met het tijdig betalen van hun maandelijkse aflossingen van een consumentenkrediet. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Nationaal recht kan de uitsluiting van het herroepingsrecht bij overeenkomsten op afstand betreffende financiële diensten niet uitschakelen

· Regine Feltkamp

Europees Hof van Justitie 11 september 2019, C-143/18 (Romano vs. DSL Bank) In dit arrest van 11 september 2019, heeft het Europees Hof van Justitie zich uitgesproken over een prejudiciële vraag betreffende de interpretatie van artikel 4, lid 2, artikel 5, lid 1, artikel 6, lid 1, tweede alinea, tweede streepje, lid 2, onder c), en lid 6, alsmede van artikel 7, lid 4, van richtlijn 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van de richtlijnen 90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG van de Raad (hierna “Richtlijn 2002/65”). Het geschil betrof een op afstand gesloten krediet voor de aankoop van een privéwoning door twee consumenten met een Duitse bank, waarbij de vraag rees of de kredietnemers, nog altijd het herroepingsrecht konden inroepen, niettegenstaande de overeenkomst op uitdrukkelijk verzoek van de kredietnemer volledig was uitgevoerd, omdat de informatie over het herroepingsrecht zoals ontvangen ten tijde van de contractsluiting niet in overeenstemming was met de geldende Duitse regelgeving. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Automatische afschrijving in euro via het SEPA-systeem onderwerpen aan de vereiste van woonplaats in land van begunstigde is in strijd met de SEPA Verordening

· Regine Feltkamp

Europees Hof van Justitie 5 september 2019, C-28/18 (Verein für Konsumenteninformation t. Deutsche Bahn AG) In dit arrest van 5 september 2019 heeft het Europees Hof van Justitie zich uitgesproken over een prejudiciële vraag betreffende artikel 9, lid 2 van Verordening (EU) nr. 260/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van verordening (EG) nr. 924/2009 (hierna "de Verordening"). ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Naar een basisbankdienst voor ondernemingen?

· Regine Feltkamp

Naar het voorbeeld van de basisbankdienst voor consumenten, wordt met het Wetsvoorstel van 15 oktober 2019 houdende de invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht voorgesteld om ook ondernemingen de mogelijkheid aan te reiken om een rekening met betalingsdiensten, waarmee zij hun beroepsactiviteiten kunnen uitoefenen, te openen. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Verkoop op afstand van financiële diensten: EBA’s adviseert aanvullende regels op te nemen inzake informatieverstrekking in het licht van de digitalisering

· Regine Feltkamp

Momenteel is de Richtlijn 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van de Richtlijnen 90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG van de Raad (hierna de Richtlijn verkoop van financiële diensten op afstand) onderworpen aan een evaluatie door de Europese Commissie. In dit kader publiceerde de Europese Bankautoriteit (hierna EBA) op 23 oktober 2019 een advies met betrekking tot de Richtlijn 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van de Richtlijnen 90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG van de Raad (hierna de Richtlijn verkoop van financiële diensten op afstand). ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Belgische verplichting best aangepast consumentenkrediet aan te bieden is verenigbaar met de Europese Richtlijn Consumentenkrediet

· Regine Feltkamp

In een arrest van 6 juni 2019 heeft het Europees Hof van Justitie zich uitgesproken over een prejudiciële vraag betreffende de verenigbaarheid met art. 5, lid 6, van richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van richtlijn 87/102/EEG van de Raad (PB 2008, L 133, blz. 66, zoals gewijzigd) van de bepalingen van de ten tijde van het geschil nog geldende Wet Consumentenkrediet, krachtens welke de kredietgever het krediet moet zoeken dat qua soort en bedrag het best is aangepast aan de consument (art. 15, eerste lid, Wet op het consumentenkrediet, intussen art. VII.75 WER) en slechts een krediet mag toekennen indien hij er redelijkerwijs van overtuigd is dat de consument in staat zal zijn de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen (art. 15, tweede lid, Wet op het consumentenkrediet, intussen art. VII.77, § 2, eerste lid WER). ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

EBA bepaalt einddatum migratie sterke cliëntenauthenticatie voor op betaalkaarten gebaseerde betalingstransacties

· Regine Feltkamp

  In haar advies van 16 oktober 2019 heeft EBA voor elektronische op kaart gebaseerde betalingstransacties aangegeven dat de migratie naar sterke cliëntauthenticatie zoals vereist ingevolge de herziene Richtlijn Betalingsdiensten (PSD 2) moet plaatsvinden tegen 31 december 2020. ...

Lire l’article