Actualités

Droit bancaire et financier

Informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector :  aanvulling van het ontwerp van technische standaarden

Op 10 maart 2021 trad de Europese Verordening 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (hierna “SFDR”) in werking. Dit gebeurde naar aanleiding van het EU Actieplan voor Duurzame Financiering dat in 2018 door de Europese Commissie werd gelanceerd. De verzameling van deze regelgeving wordt ook wel E(nvironmental) S(ocial) G(overnance)- regelgeving genoemd.

De SFDR beoogt de informatieverschaffing door financiële marktdeelnemers en financieel adviseurs aan eindbeleggers over hun aanpak van de integratie van duurzaamheidsrisico’s en het in aanmerking nemen van ongunstige effecten op de duurzaamheid te harmoniseren. Er wordt op deze wijze getracht de concurrentieverstoringen, als gevolg van significante verschillen in de standaarden voor informatieverschaffing, te vermijden.

De SFDR regels zijn van toepassing op financiële instellingen, waaronder banken, verzekeraars, verzekeringstussenpersonen, vermogensbeheerders en beleggingsondernemingen, die in de Europese Unie actief zijn. Ze worden toegepast op een aantal financiële producten zoals: discretionair portefeuillebeheer door kredietinstellingen of beleggingsondernemingen, alternatieve beleggingsinstellingen (ABI) en instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE), beleggingsproducten op basis van verzekeringen (Tak 21 en Tak 23) en pensioenproducten. De regels hebben betrekking op precontractuele en periodieke informatieverschaffingen evenals informatieverstrekking via websites.

De Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft net voor de inwerkingtreding van de SFDR, op 9 maart 2021, een mededeling gepubliceerd over de praktische uitvoering van de SFDR. De mededeling verduidelijkt de regels die enerzijds van toepassing zijn op bovengenoemde financiële instellingen en anderzijds op bovengenoemde producten en de verwachtingen daarover van de FSMA. In de mededeling worden de artikelen 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 en 13 van de SFDR onder de loep genomen.

De Europese regulerende autoriteiten (ESMA, EBA en EIOPEA) werken aan een ontwerp van gezamenlijk technische standaarden voor wat betreft de inhoud, methodologie en voorstelling van de informatieverschaffing, de zogeheten Regulatory Technical Standards (RTS).

In februari 2021 kwam een eerste ontwerp RTS tot stand voor wat betreft de informatieverschaffing krachtens de artikelen 2a(3), 4(6) en (7), 8(3), 9(5), 10(2) en 11(4) SFDR. Deze moeten nog worden opgenomen in een gedelegeerde verordening.

Op 22 oktober 2021 hebben de Europese regulerende autoriteiten amendementen aan de RTS voorgesteld met technische standaarden voor de informatieverschaffing betreffende taxonomie gerelateerde producten krachtens de artikelen 8(4), 9(6) en11(5) SFDR, rekening houdend met de intussen aangenomen Taxonomieverordening.

De bedoeling is om een “single rulebook” voor informatieverschaffing over duurzaamheid volgens de SFDR en de Taxonomieverordening tot stand te brengen en te garanderen dat eindbeleggers vergelijkbare informatie krijgen over het duurzaam karakter van ecologisch duurzame beleggingen.

Het is nu dus wachten tot de gedelegeerde verordening wordt goedgekeurd, met dien verstande dat de financiële instellingen die onder toepassing van de mededeling van de FSMA vallen, intussen reeds de door de FSMA vastgestelde verduidelijkingen moeten toepassen bovenop de “level 1” regels van de SFDR en de Taxonomieverordening.

De goedkeuring van de gewijzigde RTS wordt verwacht tegen eind december 2021. Ze zouden in werking treden vanaf 1 juli 2022.

 

Régine Feltkamp (Advocaat, Docent VUB)

Nicolas Michiels (Advocaat, wetenschappelijk medewerker VUB)

 

 

Comments are closed.