Insolventie

Insolventie

Cass. 12 oktober 2017, AR C.17.0071.N

· Inge Vandeplas

Op 13 maart 2013 werd een eerste maal een gerechtelijke reorganisatie geopend in hoofde van NV Ove Investments (hierna, eiseres). Tijdens de gerechtelijke reorganisatie werd een collectief akkoord gehomologeerd (d.d. 12 juni 2013), dat vervolgens werd ingetrokken op grond van artikel 58 WCO (nieuw art. XX.83 WER). De intrekking van het reorganisatieplan heeft tot gevolg dat de schuldenaar en schuldeisers zich in dezelfde toestand bevinden alsof er geen gehomologeerd reorganisatieplan zou zijn geweest, behalve wat betreft reeds uitgevoerde betalingen of de overdracht van een geheel of een gedeelte van de onderneming. Op 4 mei 2016 diende eiseres nogmaals een verzoekschrift in tot opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie. De procedure van gerechtelijke reorganisatie werd geopend op 25 mei 2016. Tegen de opening van deze procedure werd derdenverzet aangetekend door de fiscus (hierna, verweerder), dat ontvankelijk, doch ongegrond werd verklaard bij vonnis van 20 juli 2016. De fiscus stelde vervolgens hoger beroep in tegen het vonnis van 20 juli 2016, waarbij de opening van de (tweede) procedure van gerechtelijke reorganisatie in hoofde van eiseres werd bevestigd. ...

Lees de bijdrage

Insolventie

HvJ 22 juni 2017, nr. C‑126/16, ECLI:EU:C:2017:489

· Inge Vandeplas

In 2013 kwam Estro Groep in financiële problemen. Na een tevergeefse zoektocht naar nieuwe financiering, besloot Estro over te stappen naar het pre-pack faillissement, waarbij onder begeleiding van een beoogd curator een  verkoop van activiteiten van de Estro Groep aan Smallsteps  werd overeengekomen. In dit arrest heeft het Hof van Justitie zich uitgesproken over de toepassing van de Europese richtlijn 2001/23/EG op het pre-pack faillissement in Nederland. ...

Lees de bijdrage

Insolventie

Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt) 14 augustus 2017, 2016/AH/191 (ongepubliceerd)

· Inge Vandeplas

Het geschil betreft de overdracht onder gerechtelijk gezag van NV Echo aan NV Prefaco, waarbij NV Prefaco kiest om 164 werknemers over te nemen (op basis van artikel 61, §3 WCO (nieuw art. XX.86, §3 WER)). Appelante is een werkneemster die niet werd overgenomen door NV Prefaco en  haar ontslag betwist. Appelante is van oordeel dat de rechten en verplichtingen van haar arbeidsovereenkomst overgaan op NV Prefaco, onder toepassing van artikel 3 van de richtlijn 2001/23/EG inzake het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen. Volgens verweerders is artikel 3 richtlijn 2001/23/EG niet van toepassing, omdat de overdracht onder gerechtelijk gezag moet worden beschouwd als een liquidatieprocedure. In dat geval is artikel 5.1 van richtlijn 2001/23/EG van toepassing, dat de werking van artikel 3 uitsluit "wanneer de vervreemder verwikkeld is in een faillissementsprocedure of in een soortgelijke procedure met het oog op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie". ...

Lees de bijdrage

Insolventie

KB betreffende het Nationaal Pandregister: een nieuwe stap naar de inwerkingtreding van de Pandwet

· Inge Vandeplas

Vandaag is het KB van 14 september 2017 gepubliceerd tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het burgerlijk wetboek, die het gebruik van het Nationaal Pandregister betreffen. Het Nationaal Pandregister is een essentieel element van de nieuwe Pandwet, waarin publiciteit en transparantie centraal staan. Daarom wordt in het KB een meer gedetailleerde regeling uitgewerkt voor o.m.: de registratie (hoofdstuk III), de wijziging, vernieuwing of verwijdering van registraties (hoofdstuk IV), de raadpleging van het Pandregister (hoofdstuk V) en de retributies (hoofdstuk VII). Hoewel de naam dit niet doet vermoeden, zal men in het Pandregister ook het eigendomsvoorbehoud kunnen registreren en consulteren. ...

Lees de bijdrage

Insolventie

Boek XX WER – Insolventie van ondernemingen is een feit

· Inge Vandeplas

Vandaag, 11 september 2017, is de Wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen" in het Wetboek van economisch recht, ...

Lees de bijdrage