Insolventie

Insolventie

HvJ 28 februari 2018, nr. C-289/17

· Inge Vandeplas

In dit arrest interpreteert het Hof van Justitie artikelen 17 en 18 van de verordening nr. 805/2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen (Vo nr. 805/2004). Wanneer een rechterlijke beslissing ingevolge deze verordening als Europese executoriale titel wordt gewaarmerkt, dan zal deze beslissing in andere lidstaten worden erkend en ten uitvoer gelegd zonder dat een verklaring van uitvoerbaarheid nodig is en zonder mogelijkheid om de erkenning te betwisten (art. 5 Vo 805/2004). Essentieel bij de waarmerking als Europese executoriale titel is de behoorlijke inlichting van de schuldenaar over de mogelijkheden om de schuldvordering te betwisten (art. 17 en 18 Vo 805/2004). ...

Lees de bijdrage

Insolventie

Cass. 22 februari 2018, nr. c.17.0503

· Inge Vandeplas

De feiten in dit arrest hebben betrekking op de procedure van gerechtelijke reorganisatie van Alfacam NV, een bedrijf gespecialiseerd in TV-opnames van sportwedstrijden. Alfacam werd toegelaten tot de gerechtelijk reorganisatie op 26 oktober 2012. De gerechtelijke reorganisatie werd voortijdig stopgezet en de onderneming werd failliet verklaard op 19 april 2013. ...

Lees de bijdrage

Insolventie

Voorstel tot verordening aangaande het toepasselijk recht voor de tegenstelbaarheid van de overdracht van schuldvorderingen

· Inge Vandeplas

Op 12 maart 2018 heeft de Europese commissie een voorstel tot verordening bekend gemaakt aangaande het toepasselijk recht voor de tegenstelbaarheid van de overdracht van schuldvorderingen (2018/0044/COD). Deze verordening zal uniforme regels in het leven roepen aan de hand waarvan men het recht kan bepalen dat de tegenstelbaarheid van de overdracht ven schuldvorderingen en de beslechting van rangconflicten beheerst. Met de creatie van dergelijke uniforme regels aangaande het toepasselijk recht hoopt de commissie de overdracht van schuldvorderingen in een internationale context aan te moedigen. ...

Lees de bijdrage

Insolventie

HvJ 6 juli 2017, nr C-245/16, ECLI:EU:C:2017:521: ondernemingen in moeilijkheden in het mededingingsrecht

· Inge Vandeplas

In 2010 kende Regione Marche staatssteun toe aan het Iatliaanse Nerea SpA. Initieel werd deze staatssteun geacht onder het toepassingsgebied te vallen van Verordening 800/2008 waarbij bepaalde categorieën van steun verenigbaar worden geacht met de gemeenschappelijke markt (hierna, Vo 800/2008). Echter, op 11 februari 2015 leidde Regione Marche een procedure in tot terugvordering van de staatssteun vanwege een verzoek tot  preventief akkoord in hoofde van Nerea op 24 december 2013. ...

Lees de bijdrage

Insolventie

HvJ 9 november 2017, nr. C-641/16, ECLI:EU:C:2017:847

· Inge Vandeplas

Dit arrest betreft de aanwijzing van de bevoegde rechtbank voor een aansprakelijkheidsvordering ingesteld voor oneerlijke mededinging door Tünkers Maschinenbau (TM) en Tünkers France (TF). Expert Maschinenbau GmbH maakt apparatuur voor de auto-industrie en heeft een exclusief distributiecontract met Expert France. In 2006 opent het Amtsgericht Darmstadt een insolventieprocedure in hoofde van Maschinenbau en stelt een bewindvoerder aan. De bewindvoerder sluit een overnameovereenkomst met TM en draagt een bedrijfsonderdeel van Maschinenbau over aan een dochteronderneming van TM. Vervolgens verzoekt TM, als cessionaris van Expert Maschinenbau, de klanten van Expert France om zich voor bestellingen tot TM te richten. Expert France is van mening dat dit een daad van oneerlijke mededinging betreft en stelt hiervoor TM en TF aansprakelijk bij de tribunal de commerce de Paris. TM en TF zijn van oordeel dat het Amtsgericht Darmstadt bevoegd is, aangezien de aansprakelijkheidsvordering voortvloeit uit de insolventieprocedure. Dit geschil komt bij het Franse Hof van Cassatie, dat een prejudiciële vraag stelt aan het Hof van Justitie omtrent de reikwijdte van de, in artikel 3, lid 1, Vo 1346/2000 neergelegde internationale bevoegdheid van de rechter die de insolventieprocedure heeft geopend. ...

Lees de bijdrage

Insolventie

Het eigendomsvoorbehoud op goederen onroerend door incorporatie

· Inge Vandeplas

Op 1 januari is de Pandwet, titel XVII. Inpandgeving van het Burgerlijk Wetboek, in werking getreden. Een van de vele wijzigingen in de Pandwet is de integratie van het eigendomsvoorbehoud in het zakelijk zekerheidsrecht en de uitbreiding van de bescherming van het eigendomsvoorbehoud. Een voorbeeld hiervan, is de bescherming van het eigendomsvoorbehoud bij onroerendmaking door incorporatie. ...

Lees de bijdrage

Insolventie

HvJ 20 december 2017, nr. C-649/16

· Inge Vandeplas

De feiten voorafgaand aan dit arrest zijn als volgt. VAV invest, een Slowaakse onderneming in financiële moeilijkheden, had een saneringsprocedure opgestart. In het kader van deze saneringsprocedure was een reorganisatieplan opgesteld dat was voorgelegd aan het schuldeiserscomité. Echter, op 11 december 2015 wijst het schuldeiserscomité het reorganisatieplan af zonder hiervoor een duidelijke motivering te geven. Na de afwijzing van het reorganisatieplan wordt de saneringsprocedure afgesloten en een faillissementsprocedure in hoofde van VAV invest geopend. ...

Lees de bijdrage

Insolventie

Inwerkingtreding van de Pandwet en het nationale Pandregister

· Inge Vandeplas

Op 1 januari 2018 is de wet zakelijke zekerheden op roerende goederen (ZZRG), ook wel Pandwet, na lang wachten in werking getreden. De inwerkingtreding van de Pandwet is eveneens het startsignaal voor de overgangsbepalingen betreffende bestaande inschrijvingen van inpandgevingen van de handelszaak en landbouwvoorrechten. ...

Lees de bijdrage

Insolventie

Federale overheidsdienst financiën, circulaire 2017/C/76 betreffende het pandregister

· Inge Vandeplas

Op 23 november 2017 heeft de federale overheidsdienst financiën een circulaire uitgevaardigd naar aanleiding van de inwerkingtreding van het nieuwe pandregister op 1 januari 2018. Hierbij krijgen verschillende aspecten van het pandregister meer praktische toelichting, zoals de registratie van gegevens in en de raadpleging van het register. ...

Lees de bijdrage

Insolventie

Bergen 21 november 2017, 2017/RG/89 (ongepubliceerd)

· Inge Vandeplas

Op 7 februari 2017 stelt dhr. H.K. (hierna, appellant) beroep in tegen de homologatie van een reorganisatieplan opgesteld door BVBA SOMATBEL in het kader van een procedure van gerechtelijke reorganisatie. ...

Lees de bijdrage