Actualiteit

Insolventie

Wet hervormingen van het ondernemingsrecht

Het wetsontwerp hervorming van het ondernemingsrecht (hierna, wetsontwerp) is goedgekeurd op 29 maart 2018. Dit wetsontwerp is een nieuwe stap in de uitbreiding van het toepassingsgebied van het WER. De wetgever had steeds de intentie om de definitie van onderneming in artikel XX.1 WER over te hevelen naar boek I, zodat dit ondernemingsbegrip voor het gehele Wetboek Economisch Recht zou gelden. Dit moment dient zich nu aan. In het wetsontwerp wordt artikel I.1 WER vervangen door het nieuwe en verruimde ondernemingsbegrip dat we reeds kennen uit boek XX:

(a) iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;

(b) iedere rechtspersoon;

(c) iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.

Niettegenstaande het voorgaande zijn geen ondernemingen, behoudens voor zover anders bepaald in de hiernavolgende boeken of andere wettelijke bepalingen die in dergelijke toepassing voorzien:

(a) iedere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die geen uitkeringsoogmerk heeft en die ook in feite geen uitkeringen verricht aan haar leden of aan personen die een beslissende invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie;

(b) iedere publiekrechtelijke rechtspersoon die geen goederen of diensten aanbiedt op een markt;

(c) de Federale Staat, de gewesten, […]

We stellen vast dat het nieuwe artikel I.1 WER in grote lijnen overeenstemt met het ondernemingsbegrip uit artikel XX.1 WER, afgezien van de uitsluiting van publiekrechtelijke rechtspersonen. Deze uitsluiting wordt in het nieuwe artikel I.1 WER beperkt tot publiekrechtelijke rechtspersonen die geen goederen of diensten aanbieden op de markt. Kan men hieruit afleiden dat publiekrechtelijke rechtspersonen die wel goederen of diensten aanbieden op de markt vanaf nu ondernemingen zijn in de zin van boek XX WER? Artikel I.22, 7° WER lijkt dit te bevestigen door ondernemingen in boek XX WER te definiëren als een onderneming in de zin van artikel I.1 WER. Echter, artikel I.22, 8° WER lijkt de toepassing van boek XX WER op dergelijke publiekrechtelijke rechtspersonen te ontkrachten. Na de inwerkingtreding van de wet hervorming van het ondernemingsrecht wordt het begrip schuldenaar in boek XX WER immers ingevuld als “een onderneming met uitzondering van iedere publiekrechtelijke rechtspersoon”. Het begrip schuldenaar is relevant voor het toepassingsgebied, omdat het aangeeft welke (rechts)personen onderworpen zijn aan het insolventierecht. Artikel I.22, 8° WER beperkt dus het toepassingsgebied van boek XX ten opzichte van boek I, door alle publiekrechtelijke rechtspersonen uit te sluiten van het begrip schuldenaar.

De inwerkingtreding van de wet hervorming van het ondernemingsrecht staat gepland voor 1 november 2018 (art. 260). Echter, boek XX WER treedt reeds in werking op 1 mei 2018. Omdat het wetsontwerp ook heel wat aanpassingen van boek XX WER voorziet, acht de wetgever het nuttig om de inwerkingtreding van de wet hervorming van het ondernemingsrecht voor wat betreft de artikelen uit boek XX WER niet te laten wachten tot 1 november 2018 (art 260, 3de lid). Hierdoor zullen artikelen 15 tot 20 en 35 voor wat betreft de toepassing van de bepalingen van boek XX WER en de artikelen 48 en 215 tot 250 reeds in werking treden op 1 mei 2018.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *