Definities en toepassingsgebied

Insolventie

Orb. Gent (afd. Gent) 6 december 2018 - Insolventie van de vrije beroepsbeoefenaar: kan hij van twee walletjes eten?

· Inge Vandeplas

Vroeger kon de vrije beroepsbeoefenaar enkel beroep doen op de collectieve schuldenregeling (CSR). De andere insolventieprocedures, i.e. faillissement en gerechtelijke reorganisatie, stonden enkel open voor kooplieden. Echter, sinds 1 mei 2018 kunnen vrije beroepsbeoefenaars ook beroep doen op de collectieve insolventieprocedures voor ondernemingen. Dit is een onmiddellijk gevolg van de uitbreiding van het begrip onderneming in art. I.1, 1° WER. ...

Lees de bijdrage

Algemeen handelsrecht

De plaats en de aard van de activiteiten van de handelsagent (Hof van Justitie, arrest van 21 november 2018, C‑452/17)

· . Library

Artikel 1, lid 2 van de Agentuurrichtlijn  86/653/EEG bepaalt: "Handelsagent in de zin van deze richtlijn is hij die als zelfstandige tussenpersoon permanent is belast met het tot stand brengen van de verkoop of de aankoop van goederen voor een ander, hierna te noemen „principaal", of met het tot stand brengen en afsluiten van de verkoop of aankoop van goederen voor rekening en in naam van de principaal". In een arrest van 21 november 2018 (C-452/17) heeft het Europees Hof van Justitie geantwoord op enkele prejudiciële vragen van de rechtbank van koophandel van Luik (ondertussen omgedoopt tot "ondernemingsrechtbank") inzake het toepassingsgebied van de Agentuurrichtlijn. Ten eerste verduidelijkt het Hof dat de plaats van waaruit de activiteit worden uitgeoefend niet bepalend is, zodat ook degene die deze activiteit uitoefent vanuit het bedrijf van de principaal als handelsagent kan worden beschouwd, voor zover dit niet belet dat de activiteit zelfstandig worden uitgeoefend. Ten tweede verduidelijk het Hof dat de persoon die deze activiteit uitoefent een handelsagent is, zelfs als hij daarnaast ook activiteiten verricht van andere aard die er niet aan ondergeschikt zijn. Opnieuw is dit echter énkel het geval indien deze omstandigheid niet belet dat zij de activiteiten die eigen zijn aan een handelsagent op zelfstandige basis verricht. ...

Lees de bijdrage

Insolventie

Wet hervormingen van het ondernemingsrecht

· Inge Vandeplas

Het wetsontwerp hervorming van het ondernemingsrecht (hierna, wetsontwerp) is goedgekeurd op 29 maart 2018. Dit wetsontwerp is een nieuwe stap in de uitbreiding van het toepassingsgebied van het WER. De wetgever had steeds de intentie om de definitie van onderneming in artikel XX.1 WER over te hevelen naar boek I, zodat dit ondernemingsbegrip voor het gehele Wetboek Economisch Recht zou gelden. Dit moment dient zich nu aan. In het wetsontwerp wordt artikel I.1 WER vervangen door het nieuwe en verruimde ondernemingsbegrip dat we reeds kennen uit boek XX: ...

Lees de bijdrage