Vrij beroepsbeoefenaar

Insolventie

Cass. 18 september 2020, nr. C.18.0353.N: advocaten verdienen ook een fresh start

· Inge Vandeplas

Dit arrest gaat over de interactie tussen de reglementen van de raden van de Orde van Advocaten en de bepalingen omtrent het beroepsverbod in boek XX van het WER. ...

Lees de bijdrage

Insolventie

Orb. Gent (afd. Gent) 6 december 2018 - Insolventie van de vrije beroepsbeoefenaar: kan hij van twee walletjes eten?

· Inge Vandeplas

Vroeger kon de vrije beroepsbeoefenaar enkel beroep doen op de collectieve schuldenregeling (CSR). De andere insolventieprocedures, i.e. faillissement en gerechtelijke reorganisatie, stonden enkel open voor kooplieden. Echter, sinds 1 mei 2018 kunnen vrije beroepsbeoefenaars ook beroep doen op de collectieve insolventieprocedures voor ondernemingen. Dit is een onmiddellijk gevolg van de uitbreiding van het begrip onderneming in art. I.1, 1° WER. ...

Lees de bijdrage

Insolventie

KB betreffende de toepassing van boek XX van het Wetboek economisch recht op de beoefenaar van een vrij beroep

· Inge Vandeplas

Op 1 mei 2018 is boek XX van het Wetboek economisch recht en (deels) de wet hervorming ondernemingsrecht in werking getreden. Een opmerkelijke vernieuwing is de uitbreiding van het toepassingsgebied in het gewijzigd artikel I.1, 1° WER dat bij uitbreiding van toepassing is op boek XX WER. Op basis van lid a) iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent of  (b) iedere rechtspersoon van artikel I.1, 1° WER wordt het insolventierecht vanaf 1 mei 2018 toegankelijk voor vrije beroepsbeoefenaars. Dit is enerzijds goed, aangezien vrije beroepsbeoefenaars in financiële moeilijkheden tot op heden tussen kant en wal vielen op insolventierechtelijk vlak. Anderzijds brengt de toepassing van het insolventierecht op vrij beroepsbeoefenaars bijzonderheden met zich mee. Om de toepassing van het insolventierecht op deze specifieke beroepsgroep in goede banen te leiden, heeft de wetgever in specifieke bepalingen voorzien in boek XX WER, zoals de informatiewinning bij de bevoegde Ordes en Instituten (XX.1, §3 WER) en het beroepsgeheim (XX.17, §2, 5° WER). ...

Lees de bijdrage