Marchés financiers

Droit bancaire et financier

Een nieuwe stimulans voor beleggingen in duurzame economische activiteiten: een Europese taxonomie en transparantieverplichtingen

· Regine Feltkamp

In het kader van het actieplan van de Europese Commissie voor financiering van duurzame groei, de inspanningen van de Europese Unie van de kapitaalmarkten om de financiering te koppelen aan de behoeften van de reële economie en de doelstellingen van het akkoord van Parijs om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, werd Verordening nr. 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van de verordening 2019/2088 (hierna “de Verordening”) aangenomen. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Koning vult nieuwe prospectusregelgeving nader aan

· Arnaud Derochette

Met de Verordening (EU) 2017/1129[1] (hierna “Nieuwe Prospectusverordening”), die op 20 juli 2017 in werking trad en in het Belgisch recht resulteerde in de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (hierna “Nieuwe Prospectuswet”)[2], wordt (gefaseerd, m.n. op 21 juni 2018 en met ingang van 21 juli 2018) een nieuw regelgevend kader m.b.t. de prospectusverplichting van kracht.   Dit nieuw regelgevend kader wordt nu verder vervolledigd met de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 september 2018 over de publicatie van een informatienota bij een aanbieding aan het publiek of een toelating tot de verhandeling op een MTF en houdende diverse financiële bepalingen (hierna “Nieuw Prospectusbesluit”).[3] ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

De Belgische prospectusregelgeving aangepast in overeenstemming met de Nieuwe Prospectusverordening

· Gerrit Hendrickx

Met de Verordening (EU) 2017/1129[1] (hierna “Nieuwe Prospectusverordening”), die op 20 juli 2017 in werking trad en waarvan het merendeel van de bepalingen toepassing zullen vinden met ingang van 21 juli 2019, wordt de Richtlijn 2003/71/EG[2] (hierna “Prospectusrichtlijn”) ingetrokken met ingang van 21 juli 2019 en wordt de Europese regelgeving inzake het prospectus aangepast.   Volgend op de inwerkingtreding en toepassing van de Nieuwe Prospectusverordening moet het Belgisch recht en, meer bepaald, de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt[3] (hierna “Prospectuswet”), waarin de Prospectusrichtlijn werd omgezet, in overeenstemming worden gebracht met de vernieuwde Europese regelgeving. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

ESMA geeft negatief advies inzake een geaccepteerde marktpraktijk betreffende liquiditeitscontracten

· Gerrit Hendrickx

In een advies van 11 april 2018 heeft de Europese Autoriteit voor effecten en markten (“ESMA”) geoordeeld dat een door de Franse bevoegde autoriteit (AMF), bij toepassing van artikel 13 van Verordening (EU) nr. 596/2014[1] (hierna “Verordening Marktmisbruik”), geaccepteerde marktpraktijk niet in overeenstemming is met de vereisten die in de Verordening Marktmisbruik worden vastgesteld. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

ESMA stelt richtsnoeren vast voor het beheer van belangenconflicten door centrale tegenpartijen

· Gerrit Hendrickx

Deze richtsnoeren van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (hierna “ESMA”) kaderen binnen de verplichtingen die artikel 33 van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende OTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters[1] (hierna “EMIR”) voor de centrale tegenpartijen (“CTPs”) oplegt, teneinde te garanderen dat CTPs de belangen van hun clearingleden of cliënten nastreven. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Formulieren en procedures voor de uitwisseling van informatie en het verlenen van bijstand tussen de bevoegde autoriteiten ter bestrijding van marktmisbruik

· Gerrit Hendrickx

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie zijn er, op grond van artikel 25, eerste lid van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik[1] (hierna “Verordening marktmisbruik”), toe gehouden, waar nodig, met elkaar samen te werken en elkaar bijstand te verlenen teneinde de toepassing van deze verordening te verzekeren. In het kader van deze samenwerkingsverplichting kunnen de bevoegde autoriteiten verzoeken om informatie en verzoeken om bijstand aan elkaar overmaken. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

ESMA guidelines on transfer of data between Trade Repositories, 24 augustus 2017, inwerkingtreding op 16 oktober 2017

· Gerrit Hendrickx

Deze richtsnoeren van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) hebben betrekking op de overdracht van gegevens tussen transactieregisters – zijnde rechtspersonen die vastleggingen betreffende derivaten centraal verzamelen en bewaren – die onder artikel 55 van Verordening (EU) Nr. 648/2012[1] (hierna “EMIR”) werden geregistreerd. De richtsnoeren werden aangenomen omdat de overdracht van gegevens essentieel is voor de gegevenskwaliteit, de competitie tussen de transactieregisters en de risicobewaking. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Wet van 31 juli 2017 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en de omzetting van Richtlijn 2014/57/EU betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik en Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 met betrekking tot de melding van inbreuken, en houdende diverse bepalingen, (BS 11 augustus 2017), in werking getreden op 10 augustus 2017

· Gerrit Hendrickx

Met deze wet actualiseert de Belgische wetgever het Belgisch wetgevend kader inzake marktmisbruik, teneinde het in overeenstemming te brengen met recente Europese regelgeving, inzonderheid Verordening (EU) Nr. 596/2014[1] (Verordening Marktmisbruik), Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392[2] en Richtlijn 2014/57/EU[3] (Richtlijn Marktmisbruik). Hiertoe brengt de wet in hoofdzaak wijzigingen aan in de wet van 2 augustus 2002[4]. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (Pb. L. van 30 juni 2017), in werking getreden op 20 juli 2017

· Gerrit Hendrickx

Deze verordening (“nieuwe Prospectusverordening”) legt het nieuwe regelgevende kader vast betreffende de prospectusverplichting bij aanbieding van effecten aan het publiek of toelating van effecten op een gereglementeerde markt. Een prospectus is een juridisch document, door ondernemingen opgesteld voor potentiële beleggers, dat informatie bevat over de uitgegeven effecten en de ondernemingen zelf, teneinde potentiële beleggers in staat te stellen met kennis van zaken een beslissing te nemen betreffende de aangeboden effecten. ...

Lire l’article