Uitwinningsvergoeding

Algemeen handelsrecht

Welke vergoeding kan de handelsagent vorderen bovenop de uitwinningsvergoeding? - Cass. 28 juni 2021

· Olivier Vanden Berghe

Krachtens artikel X.19 WER kan de handelsagent die op het einde van de overeenkomst recht heeft op een uitwinningsvergoeding (maximum 1 jaar commissie) een bijkomende schadevergoeding vorderen, indien de uitwinningsvergoeding de werkelijk geleden schade niet vergoedt. Verwijzend naar het arrest Quenon van het Hof van Justitie herhaalt het Hof van Cassatie in een arrest van 18 juni 2021 dat deze bijkomende schadevergoeding slechts een schade kan dekken die verschilt van de schade die wordt gedekt door de uitwinningsvergoeding. De bijkomende vergoeding mag dus geen bijkomende cliënteelvergoeding zijn. Hot Hof van Cassatie oordeelt daarenboven dat deze bijkomende schadevergoeding ...

Lees de bijdrage

Algemeen handelsrecht

Handelsagentuur - Niet enkel de commissie, ook de onkostenvergoeding kan meetellen voor de berekening van de uitwinningsvergoeding - Cass. 11 juni 2021

· Olivier Vanden Berghe

Krachtens art. Art. X.18 van het Wetboek van Economisch Recht heeft de handelsagent in bepaalde gevallen na de beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst recht op een uitwinningsvergoeding voor het aangebrachte cliënteel of de uitbreiding van de zaken met het bestaande cliënteel. De uitwinningvergoeding mag niet meer bedragen dan het bedrag van een jaar vergoeding berekend op basis van het gemiddelde van de vijf voorafgaande jaren. Van oudsher woedt de discussie over de vraag of onkostenvergoedingen aan de agent mogen meegerekend worden om dit maximum te bepalen. In een arrest van 11 juni 2021 (C.20.0354.N) schijnt het  Hof van Cassatie bevestigend te antwoorden: "Uit artikel X.18 WER en de parlementaire voorbereiding van de Handelsagentuurwet volgt dat de rechter die het bedrag van de uitwinningsvergoeding bepaalt, rekening mag houden met de bedragen die de handelsagent heeft ontvangen in de relevante periode die zijn eigen kosten vergoeden, voor zover deze kosten niet uitzonderlijk zijn en betrekking hebben op de desbetreffende handelsagentuurovereenkomst." ...

Lees de bijdrage

Algemeen handelsrecht

De bijzondere intrestvoet in handelstransacties is niet toepasselijk op de uitwinningsvergoeding van de handelsagent - Cass. 15 september 2017

· Olivier Vanden Berghe

De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, die onder meer voorziet in een bijzondere intrestvoet bij laattijdige betaling (momenteel 8%), is toepasselijk op de betaling van de prijs voor geleverde goederen of diensten. In een arrest van  15 september 2017 (C.17.0057.F) herhaalt het Hof van Cassatie dat de wet niet van toepassing is op de uitwinningsvergoeding verschuldigd aan aan handelsagent, vermits het gaat om een (cliënteel)vergoeding en niet om de betaling van een prijs. Het Hof vernietigt het arrest van het hof van beroep te Brussel dat op de uitwinningsvergoeding de verhoogde intrest inzake handelstransacties had toegekend. het Hof had eerder al dit standpunt aangenomen, bv in een arrest van 29 oktober 2009 (C.08.0448.N).   ...

Lees de bijdrage