Services de paiement

Droit bancaire et financier, Droit commercial général

Basisbankdienst voor ondernemingen vanaf 1 mei 2021

· Regine Feltkamp

Naar het voorbeeld van de basisbankdienst voor consumenten, voert de wet van 8 november 2020 houdende de invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van Economisch Recht (“WER”)  ook voor ondernemingen een recht op basisbankdiensten in. De regeling treedt in werking op 1 mei 2021. ...

Lire l’article

Droit commercial général

Aanbieden van een elektronische betaalwijze weldra verplicht?

· Jonas Vansevenant

Een wetsvoorstel van 25 april 2019, strekt ertoe ondernemingen te verplichten om ten minste één elektronische betaalwijze te voorzien. Het voorstel is ingegeven vanuit de vaststelling dat het elektronisch betalen minder alomtegenwoordig is in België dan in Nederland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk. Elektronische betalingen zijn luidens het wetsvoorstel gemakkelijker, vermijden valsmunterij en diefstal, maken dure geldtransporten overbodig en zouden de strijd tegen het zwart geld bevorderen. Concreet zou in het Boek VI van het Wetboek Economisch Recht een nieuw artikel VI. 7/4 worden ingevoegd dat bepaalt dat iedere onderneming een andere betaalwijze dan in speciën moet voorzien. Het voorzien van een betaalterminal zou niet noodzakelijk zijn, en ondernemingen zouden bijvoorbeeld ook gebruik kunnen maken van betaalapps om aan deze verplichting te voldoen. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Hof van Justitie 4 oktober 2018, Zaak: C-191/17, Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte (Austria)/ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG

· Arnaud Derochette

In een arrest van 4 oktober 2018 deed het Europees Hof van Justitie (hierna “het Hof”), in een verzoek tot prejudiciële beslissing, uitspraak over de draagwijdte van artikel 4, punt 14 van Richtlijn (EU) 2015/2366[1] (hierna “Betalingsdienstenrichtlijn”). De feiten van de zaak waren de volgende. De ING-DiBa Direktbank (hierna: “ING”) biedt online-spaarrekeningen aan waarbij de rekeninghouder direct en zonder medewerking van de betalingsdienstaanbieder geld kan storten of opnemen. Deze transacties moeten steeds worden uitgevoerd via zogenaamde tussenrekeningen geopend op naam van de klant. Overboekingen naar derden zijn echter uitgesloten voor deze rekeningen, men kan alleen geld overmaken naar de eigen tussenrekening. Het hoofdgeding had betrekking op de bedingen in de algemene voorwaarden die worden gebruikt in de overeenkomsten tot opening van een dergelijke spaarrekening. Volgens de federale kamer voor arbeiders en andere werknemers zijn sommige van deze bedingen onrechtmatig omdat zij in strijd zouden zijn met het ZaDiG, die de Richtlijn Betalingsdiensten omzet in het Oostenrijks recht. Alvorens de nationale rechter kan oordelen over de toepasselijkheid van het ZaDiG, rijst de vraag of deze online-spaarrekeningen als “betaalrekeningen” kunnen worden beschouwd in de zin van de Richtlijn betalingsdiensten. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

EBA Guidelines on the information to be provided for the authorisation of payment institutions and e-money institutions and for the registration of account information service providers under Article 5(5) of Directive (EU) 2015/2366, 11 juli 2017, inwerkingtreding op 13 januari 2018

· Gerrit Hendrickx

Deze richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) specificeren, ter aanvulling van artikel 5, (1) en in uitvoering van artikel 5, (5) van Richtlijn (EU) 2015/2366[1] (hierna “PSD 2”), de gegevens die in het kader van een vergunningsaanvraag voor betalingsinstellingen, een vergunningsaanvraag voor instellingen voor elektronisch geld of registratieaanvraag voor rekeninginformatiedienstaanbieders aan de bevoegde autoriteiten moeten worden verstrekt. ...

Lire l’article