Having as author: Judith Bussé

Modifier votre recherche

Droits intellectuels, Droit et Technologie

Het merkenrecht op reserveonderdelen bevestigd door het Europees Hof van Justitie

· Judith Bussé

Op 25 januari 2024 heeft het Hof van Justitie een langverwachte uitspraak gedaan in de AUDI-zaak (C-334/22). In tegenstelling tot de conclusie van Advocaat-Generaal Medina, oordeelde het Hof dat de invoer en het te koop aanbieden van een reserveonderdeel (nl. een grille voor een wagen) dat een element bevat dat is ontworpen voor de bevestiging van een embleem in de vorm van een ingeschreven merk een merkinbreuk kan uitmaken. ...

Lire l’article

Droit international privé, Droits intellectuels, Droit et Technologie

HvJ beslist in AMS Neve (C-172/18) dat “targeting” kan volstaan voor internationale bevoegdheid bij online inbreuken op EU merken

· Judith Bussé

Op 5 september 2019 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ-EU) zich uitgesproken over de draagwijdte van artikel 97, lid 5 van de Gemeenschapsmerkenverordening nr. 207/2009 (thans artikel 125, lid 5 van de Uniemerkenverordening nr. 2017/1001) in een online context. Dit artikel bepaalt dat de rechterlijke instanties van de lidstaten waar een inbreuk op een merk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden, internationaal bevoegd zijn om zich hierover uit te spreken. ...

Lire l’article

Droits intellectuels, Droit et Technologie

Een schedelvormige fles als geldig vormmerk

· Judith Bussé

Naar aanleiding van een verzoek tot nietigverklaring deed de nietigheidsafdeling (van het EU Bureau voor Intellectuele Eigendom) op 24 oktober 2019 uitspraak over de geldigheid van het Europese vormmerk met nummer 15 756 622 ingeschreven door de Canadese onderneming Globefill voor de klassen 32 en 33. Onder dit merk, bestaande uit een 3D voorstelling van een schedel die dient als fles, verdeelt Globefill haar “Crystal Head Vodka”. ...

Lire l’article

Droits intellectuels, Droit et Technologie

Auteursrechten voor gebruiksvoorwerpen: er goed uitzien volstaat niet

· Judith Bussé

Op 12 september heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) opnieuw een uitspraak gedaan over de interpretatie van het Europees auteursrecht. Met het Cofemel-arrest (C-683/17) harmoniseert het Hof van Justitie van de Europese Unie de vereisten voor auteursrechtelijke bescherming van gebruiksvoorwerpen, waarvoor ook modelrechtelijke bescherming (al dan niet geregistreerd) kan worden geregistreerd. Mits aan de hieronder uiteengezette voorwaarden wordt voldaan, bevestigt het Cofemel-besluit dat ook lichtarmaturen, kledingstukken, meubilair, motorvoertuigen, enz. in alle lidstaten van de Europese Unie auteursrechtelijke bescherming genieten. ...

Lire l’article

Droits intellectuels, Droit et Technologie

De aansprakelijkheid voor voorlopige verbodsmaatregelen uitgelegd door het EU-HvJ

· Judith Bussé

Op 12 september 2019 heeft het Europees Hof van Justitie (EU-HvJ) een arrest geveld waar, zeker in België, halsreikend naar werd uitgekeken. In haar arrest beantwoordt het EU-HvJ de prejudiciële vragen van de Hongaarse Fővárosi Törvényszék in verband met de interpretatie van “passende schadeloosstelling” in de zin van artikel 9, lid 7 van Richtlijn 2004/48 (de "Handhavingsrichtlijn") en de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door voorlopige maatregelen die door de rechter later worden herroepen of wegens enig handelen of nalaten vervallen (C-688/17). Deze voorlopige maatregelen nemen eveneens een einde wanneer de rechter later vaststelt dat er geen inbreuk of dreiging van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten bestaat. ...

Lire l’article

Droits intellectuels, Droit et Technologie

Het Louboutin-merk blijft overeind

· Judith Bussé

In navolging van het prejudiciële arrest van het Europees Hof van Justitie in de Louboutin-zaak (C-163/16), heeft de Nederlandse Rechtbank Den Haag haar tussenvonnis bevestigd en de geldigheid van het zogeheten “rode zool”-merk aanvaard. Ter herinnering, het Europees Hof van Justitie bevestigde op 12 juni 2018 dat het begrip ‘vorm’, in de zin van artikel 3 (1) (iii) van de Merkenrichtlijn, zo moest worden uitgelegd dat een teken, bestaande uit een vorm en een kleur die is aangebracht op een specifieke plaats, waarbij de vorm uiteraard een rol speelt bij de ruimtelijke afbakening van de kleur, niet uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar. Met andere woorden, de toevoeging van een kleur aan het vormmerk voorkomt de toepassing van de uitsluitingsgrond van artikel 2.1 lid 2 BVIE (en artikel 3 (1) (iii) MRI). ...

Lire l’article

Droits intellectuels, Droit et Technologie

’BIG MAC’ vervallen verklaard wegens gebrek aan normaal gebruik

· Judith Bussé

Op vraag van de Ierse onderneming Supermac, verklaarde het EUIPO het woordmerk ‘BIG MAC’ vervallen bij gebrek aan normaal gebruik (beslissing n°14 788 C).   Het ‘BIG MAC’ woordmerk werd op 25 maart 1996 gedeponeerd bij het EUIPO en op 8 maart 1999 geregistreerd als merk. De registratie had betrekking op klassen 29, 30 en 42, onder andere voor levensmiddelen bereid met vlees, sandwiches met kip, biscuits, brood, gebak, koekjes, chocolade, koffie, banketbakkerswaren, de bereiding en verkoop van meeneemmaaltijden en dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering en franchising van restaurants en andere voorzieningen die toebereide voedingsmiddelen en dranken ter consumptie en “drive-through” voorzieningen aanbieden. ...

Lire l’article