BEWIJS VAN VERBINTENISSEN

Algemeen handelsrecht

Quasi-verschuiving van bewijslast bij verrijking zonder oorzaak wordt wettig bevonden door het Hof van Cassatie

· Jonas Vansevenant

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van het verbod op de verrijking zonder oorzaak kan een vermogensverschuiving worden ongedaan gemaakt wanneer  zowel de verrijking als de correlatieve verarming niet door enige rechtsgrond gerechtvaardigd zijn. Het hof van beroep te Antwerpen kende een vordering toe die op deze rechtsbasis gestoeld was.  De appelrechter stelde enerzijds vast dat er geen betwisting was aangaande de vermogensverschuiving, en anderzijds dat de verrijkte persoon op geen enkele  wijze het bewijs leverde van enige grondslag voor de betaling, noch aantoonde dat het ging om een vergoeding voor enige prestatie, of uit vrijgevigheid. Dit gaf enigszins de indruk dat het hof van beroep de bewijslast voor het gebrek aan een rechtvaardiging op de verrijkte persoon plaatste, wat aanleiding gaf tot een Cassatieberoep.  ...

Lees de bijdrage

Algemeen handelsrecht

Nieuw Burgerlijk Wetboek van start met Boek 8 "Bewijs"

· Olivier Vanden Berghe

Het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) is er. Althans het als eerste op 4 april 2019 goedgekeurd Boek VIII “Bewijs”. Dit Boek, dat in werking zal treden op de eerste dag van de achttiende maand na publicatie in het Belgisch Staatsblad, codificeert het bestaande bewijsrecht, bevat veel verduidelijkingen, beslecht een aantal betwiste kwesties en voert een aantal nieuwigheden in. Hierna een aantal aandachtspunten: ...

Lees de bijdrage

Algemeen handelsrecht

De inhoud van een conclusie maakt een gerechtelijke bekentenis uit - Cass. 4 september 2017

· Olivier Vanden Berghe

Een gerechtelijke bekentenis is een verklaring die in rechte gedaan wordt door de partij of door haar bijzondere gevolmachtigde (art. 1356 BW).  De advocaat verschijnt als gevolmachtigde van de partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken, behalve indien de wet een bijzondere lastgeving eist (art. 440, lid 2 Ger.W). In een arrest van arrêt du 4 september 2017, heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat een gerechtelijke  bekentenis kon worden afgeleid uit de inhoud van een conclusie neergelegd door de advocaat van de betrokken partij. Bij gebrek aan betwisting door de partij aan wie de bekentenis wordt tegengeworpen, moet de rechter geen voorlegging eisen van een aan de advocaat verleende bijzondere lastgeving om rekening te houden met het bestaan van een dergelijke bekentenis. ...

Lees de bijdrage