Conclusie

Algemeen handelsrecht

De rechter dient niet ambtshalve na te gaan of een partij die niet verschijnt op de pleitzitting de neergelegde conclusies heeft ontvangen - Cass. 23 april 2021

· . Library

In een cassatiearrest van 23 april 2021 verschafte het Hof van Cassatie enkele verduidelijkingen aangaande de taak van de rechter wanneer een partij niet verschijnt op de pleitzitting. Luidens het verzoekschrift lag een nogal ongelukkig procedureverloop aan de oorzaak van het cassatieberoep. De verwerende partij in eerste aanleg was aanvankelijk vertegenwoordigd door een raadsman. Er volgde een vonnis waartegen de oorspronkelijke eisende partijen beroep instelden. Bij ontvangst van het beroepsverzoekschrift gaf de advocaat te kennen niet langer op te treden voor de oorspronkelijke verwerende partij. Er werden wel conclusietermijnen en een rechtsdag vastgesteld. De overige partijen legden beroepsconclusies neer, ...

Lees de bijdrage

Algemeen handelsrecht

Wering van laattijdige conclusies - Cass. 29 januari 2018

· Olivier Vanden Berghe

In een arrest van 29 januari 2018 (C.17.0466.N) oordeelde het Hof van Cassatie dat een rechter die ambsthalve laattijdige conclusies uit de debatten weert zonder de partijen hieromtrent te hebben gehoord het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging miskent. ...

Lees de bijdrage

Economisch strafrecht

Le droit de conclure en procédure pénale est la règle, tout refus doit être motivé

· Thierry GHILAIN

La cour d’appel d’Anvers a refusé à un prévenu le droit de conclure au sujet de la recevabilité de son appel alors qu’il l’avait expressément demandé lors de l’audience d’introduction. Le Procureur général soutenait que l’appel était irrecevable au motif que le formulaire d’appel était imprécis. Le prévenu s’est pourvu en cassation pour une violation de l’article 152§1 du Code d’instruction criminelle. La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2017 (P.17.0127.N) constate ...

Lees de bijdrage

Algemeen handelsrecht

De inhoud van een conclusie maakt een gerechtelijke bekentenis uit - Cass. 4 september 2017

· Olivier Vanden Berghe

Een gerechtelijke bekentenis is een verklaring die in rechte gedaan wordt door de partij of door haar bijzondere gevolmachtigde (art. 1356 BW).  De advocaat verschijnt als gevolmachtigde van de partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken, behalve indien de wet een bijzondere lastgeving eist (art. 440, lid 2 Ger.W). In een arrest van arrêt du 4 september 2017, heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat een gerechtelijke  bekentenis kon worden afgeleid uit de inhoud van een conclusie neergelegd door de advocaat van de betrokken partij. Bij gebrek aan betwisting door de partij aan wie de bekentenis wordt tegengeworpen, moet de rechter geen voorlegging eisen van een aan de advocaat verleende bijzondere lastgeving om rekening te houden met het bestaan van een dergelijke bekentenis. ...

Lees de bijdrage