Actualités

Droit commercial général

Accord provisoire sur la proposition de règlement européen visant à contrer le blocage géographique sur internet

· Grégory Sorreaux

Le 20 novembre 2017, le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont arrivés à un accord provisoire sur une proposition de règlement visant à contrer le blocage géographique et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur. Ce règlement fait suite à plusieurs développements et réformes européennes dans le cadre du paquet e-commerce, notamment le Règlement (UE) 2017/1128 du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur, qui entrera en vigueur le 20 mars 2018. ...

Lire l’article

Insolvabilité

Bergen 21 november 2017, 2017/RG/89 (ongepubliceerd)

· Inge Vandeplas

Op 7 februari 2017 stelt dhr. H.K. (hierna, appellant) beroep in tegen de homologatie van een reorganisatieplan opgesteld door BVBA SOMATBEL in het kader van een procedure van gerechtelijke reorganisatie. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Minnelijke schikkingen geformuleerd door de auditeur van de FSMA en waarmee AVA TRADE EU Ltd en iCFD Ltd hebben ingestemd, 8 augustus 2017

· Gerrit Hendrickx

Op 8 augustus 2017 aanvaardde het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), bij toepassing van artikel 71, § 3 van de wet van 2 augustus 2002, twee minnelijke schikkingen, zijnde met AVA TRADE EU Ltd respectievelijk iCFD Ltd. AVA TRADE EU Ltd, een vennootschap naar Iers recht, had in de periode van juni 2014 tot minstens december 2016, via een online beleggingsplatform, ‘contracts for difference’ (CFD’s) aangeboden en hiervoor reclame gemaakt. Aangezien dergelijke CFD’s instrumenten betreffen die een investeringsaspect vertonen en een financiële belegging mogelijk maken en derhalve, naar oordeel van de FSMA, zijn te kwalificeren als beleggingsinstrumenten in de zin van artikel 4, § 1, 10° van de wet van 16 juni 2006[1] (hierna “Prospectuswet”), verrichtte AVA TRADE EU Ltd een openbare aanbieding op het Belgisch grondgebied in de zin artikel 3, § 1, eerste lid van de Prospectuswet zonder een – voorafgaandelijk door de FSMA goedgekeurd – prospectus te publiceren. Zodoende miskende AVA TRADE EU Ltd de artikelen 17, 20, § 1 en 43 van de Prospectuswet. Daarnaast miskende ze eveneens artikel 60, § 1 van de Prospectuswet door reclame inzake een openbare aanbieding openbaar te maken zonder dat deze voorafgaandelijk door de FSMA was goedgekeurd. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Hof van Justitie 14 juni 2017, C-678/15 (Mohammad Zadeh Khorassani t. Kathrin Pflanz)

· Gerrit Hendrickx

In dit arrest van 14 juni 2017 verduidelijkt het Europees Hof van Justitie de interpretatie die moet worden gegeven aan het begrip beleggingsdiensten, zoals gedefinieerd in artikel 4, eerste lid, onder 2) en bijlage I, deel A, punt 1 van Richtlijn 2004/39/EG (hierna “MiFID I”). De feiten in de onderhavige zaak waren als volgt. Nadat Pflanz hem een belegging (genaamd “Grand Slam”) had aanbevolen, sloot Khorassani in november 2007 een dienstenovereenkomst en een vermogensbeheerovereenkomst met 2 in Liechtenstein gevestigde vennootschappen. Hierbij verbond Khorassani zich ertoe eenmalig een bedrag van 20.000 euro en maandelijkse termijnen van 1.000 euro te storten, steeds vermeerderd met 5 % agio. Nadat hij reeds 27.000 euro had betaald – waarop een makelaarsprovisie van 19.731,60 euro en 1.285,71 euro aan agio was ingehouden – herriep hij de overeenkomsten en vorderde hij de terugbetaling van het gevorderde bedrag, vermeerderd met een schadevergoeding. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

ESMA guidelines on transfer of data between Trade Repositories, 24 augustus 2017, inwerkingtreding op 16 oktober 2017

· Gerrit Hendrickx

Deze richtsnoeren van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) hebben betrekking op de overdracht van gegevens tussen transactieregisters – zijnde rechtspersonen die vastleggingen betreffende derivaten centraal verzamelen en bewaren – die onder artikel 55 van Verordening (EU) Nr. 648/2012[1] (hierna “EMIR”) werden geregistreerd. De richtsnoeren werden aangenomen omdat de overdracht van gegevens essentieel is voor de gegevenskwaliteit, de competitie tussen de transactieregisters en de risicobewaking. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

EBA Guidelines on the information to be provided for the authorisation of payment institutions and e-money institutions and for the registration of account information service providers under Article 5(5) of Directive (EU) 2015/2366, 11 juli 2017, inwerkingtreding op 13 januari 2018

· Gerrit Hendrickx

Deze richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) specificeren, ter aanvulling van artikel 5, (1) en in uitvoering van artikel 5, (5) van Richtlijn (EU) 2015/2366[1] (hierna “PSD 2”), de gegevens die in het kader van een vergunningsaanvraag voor betalingsinstellingen, een vergunningsaanvraag voor instellingen voor elektronisch geld of registratieaanvraag voor rekeninginformatiedienstaanbieders aan de bevoegde autoriteiten moeten worden verstrekt. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Koninklijk besluit van 10 juli 2017 tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten over de statistische informatie die bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dienen over te leggen (BS 19 juli 2017), in werking getreden op 1 oktober 2017

· Gerrit Hendrickx

Bij dit Koninklijk besluit van 10 juli 2017 werd het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) over de statistische informatie die bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming moeten overleggen goedgekeurd. Het goedgekeurde reglement van de FSMA legt een aantal rapporteringsverplichtingen op, die gelden voor: de instellingen voor collectieve beleggingen (ICBE’s) met een veranderlijk aantal rechten van deelneming naar Belgisch recht die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG[1]; en de alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB’s) met een veranderlijk aantal rechten van deelneming naar Belgisch en naar buitenlands recht waarvan de rechten van deelneming openbaar worden aangeboden in België. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Wet van 31 juli 2017 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en de omzetting van Richtlijn 2014/57/EU betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik en Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 met betrekking tot de melding van inbreuken, en houdende diverse bepalingen, (BS 11 augustus 2017), in werking getreden op 10 augustus 2017

· Gerrit Hendrickx

Met deze wet actualiseert de Belgische wetgever het Belgisch wetgevend kader inzake marktmisbruik, teneinde het in overeenstemming te brengen met recente Europese regelgeving, inzonderheid Verordening (EU) Nr. 596/2014[1] (Verordening Marktmisbruik), Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392[2] en Richtlijn 2014/57/EU[3] (Richtlijn Marktmisbruik). Hiertoe brengt de wet in hoofdzaak wijzigingen aan in de wet van 2 augustus 2002[4]. ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier

Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (Pb. L. van 30 juni 2017), in werking getreden op 20 juli 2017

· Gerrit Hendrickx

Deze verordening (“nieuwe Prospectusverordening”) legt het nieuwe regelgevende kader vast betreffende de prospectusverplichting bij aanbieding van effecten aan het publiek of toelating van effecten op een gereglementeerde markt. Een prospectus is een juridisch document, door ondernemingen opgesteld voor potentiële beleggers, dat informatie bevat over de uitgegeven effecten en de ondernemingen zelf, teneinde potentiële beleggers in staat te stellen met kennis van zaken een beslissing te nemen betreffende de aangeboden effecten. ...

Lire l’article

Droit international privé

La CJUE précise les règles de compétence internationale pour atteinte aux droits de la personnalité sur Internet

· Guillaume Croisant

Dans son arrêt Bolagsupplysningen du 17 octobre 2017 ([GC], C-194/16), la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a été amenée à préciser son interprétation des règles de compétence judiciaire internationale applicables en matière d'atteinte aux droits de la personnalité sur Internet. ...

Lire l’article