Actualités

Droit commercial général

Les clauses postcontractuelles subsistent après la résolution d'un contrat - Cass. 23 octobre 2017

· Olivier Vanden Berghe

Dans un arrêt du 23  octobre 2017 (C.17.0234.N) la Cour de cassation confirme que la résolution d'une convention n'empêche pas le recours à certaines clauses de la convention résolue, les clauses postcontractuelles. ...

Lire l’article

Droit commercial général

Le taux d'intérêt de retard dans les transactions commerciales ne s'applique pas à l'indemnité d'éviction due à l'agent commercial - Cass. 15 septembre 2017

· Olivier Vanden Berghe

La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui instautre entre autre un taux spécial d'intérêts de retard (actuellement 8% ), s’applique à tous les paiements effectués en rémunération pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Dans un arrêt du 15 septembre 2017 (C.17.0057.F), la Cour de cassation rappelle que la loi ne s'applique pas à l'indemnité d'éviction due à un agent commercial, dès lors qu'il s'agit d'une indemnité (de clientèle) et non d'une rémunération, et casse la décision qui avait accordé des intérêts au taux prévu par cette loi. La Cour de cassation avait déjà adopté cette position, par exemple dans un arrêt du 29 octobre 2009 (C.08.0448.N).     ...

Lire l’article

Droit commercial général

Le contenu de conclusions constitue un aveu judiciaire - Cass. 4 septembre 2017

· Olivier Vanden Berghe

L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice une partie ou son fondé de pouvoir spécial (art. 1356 Code civil). L’avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d’aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial (art. 440, alinéa 2, du Code judiciaire). Dans un arrêt du 4 septembre 2017, la Cour de cassation a décidé qu'un aveu judiciaire pouvait résulter du contenu de conclusions déposées par l'avocat de la partie concernée. A défaut de contestation de la partie à laquelle l’aveu est opposé, le juge ne doit pas exiger la production d'un mandat spécial conféré à l'avocat pour retenir l’existence d’un tel aveu. ...

Lire l’article

Droit commercial général

Commissions de réforme du Code civil

· Olivier Vanden Berghe

Le Ministre de la Justice avait, en 2015, désigné des experts en vue de la réforme du Code civil. Ceci a été formalisé par un Arrêté Ministériel du 30 septrembre 2017 qui crée plusieurs Commissions et nomme leurs membres:  ...

Lire l’article

Droit bancaire et financier, Droit des sociétés

Update ESMA Q&A betreffende de Verordening Marktmisbruik

· David Haex

De voorbije maanden heeft ESMA haar Q&A inzake Verordening (EU) Nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik (hierna de "Verordening") verder aangevuld. De laatste aanpassing dateert van 29 September 2017. We belichten enkele nieuwe punten waarover ESMA standpunt heeft ingenomen: Marktpeilingen. Het was onduidelijk of de regels inzake marktpeilingen opgenomen in artikel 11 van de Verordening verplicht moeten worden toegepast indien er informatie die kwalificeert als voorwetenschap wordt meegedeeld in het kader van marktpeilingen. ...

Lire l’article

Droit des sociétés

Voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

· David Haex

Op 20 juli 2017 heeft de ministerraad het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd. De bedoeling is het huidige vennootschapsrecht te moderniseren, te vereenvoudigen en aantrekkelijker te maken voor Belgische en buitenlandse ondernemingen. In grote lijnen worden de volgende punten grondig aangepakt: Beperking van het aantal vennootschapsvormen tot vier basisvormen. Naast de Europese vennootschapsvormen, blijven enkel de personenvennootschap (maatschap), de besloten vennootschap (BV), de coöperatieve vennootschap (CV) en de naamloze vennootschap (NV) bestaan. De BV wordt de meest flexibele vennootschapsvorm die, net zoals de NV, opgericht kan worden door één persoon en zelfs beursgenoteerd kan zijn. ...

Lire l’article

Insolvabilité

Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt) 14 augustus 2017, 2016/AH/191 (ongepubliceerd)

· Inge Vandeplas

Het geschil betreft de overdracht onder gerechtelijk gezag van NV Echo aan NV Prefaco, waarbij NV Prefaco kiest om 164 werknemers over te nemen (op basis van artikel 61, §3 WCO (nieuw art. XX.86, §3 WER)). Appelante is een werkneemster die niet werd overgenomen door NV Prefaco en  haar ontslag betwist. Appelante is van oordeel dat de rechten en verplichtingen van haar arbeidsovereenkomst overgaan op NV Prefaco, onder toepassing van artikel 3 van de richtlijn 2001/23/EG inzake het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen. Volgens verweerders is artikel 3 richtlijn 2001/23/EG niet van toepassing, omdat de overdracht onder gerechtelijk gezag moet worden beschouwd als een liquidatieprocedure. In dat geval is artikel 5.1 van richtlijn 2001/23/EG van toepassing, dat de werking van artikel 3 uitsluit "wanneer de vervreemder verwikkeld is in een faillissementsprocedure of in een soortgelijke procedure met het oog op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie". ...

Lire l’article

Droit de la concurrence et secteurs régulés

Het AKKA/LAA arrest van het Hof van Justitie

· Julie Probst

In 2013 heeft de Letse mededingingsraad een geldboete opgelegd aan de nationale auteursvereniging (AKKA/LAA) wegens misbruik van machtspositie. De mededingingsraad was van oordeel dat de tarieven die door AKKA/LAA werden toegepast voor het gebruik van muziekwerken in handelszaken en service centres niet billijk waren. In het kader van het hierop volgend geding heeft de nationale rechter een aantal prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie aangaande de methode voor de vaststelling van buitensporig hoge prijzen. Deze vragen gingen met name over de vergelijking van de tarieven die toegepast worden in verschillende lidstaten en het bepalen van het “aanzienlijk” karakter van de gemeten verschillen. ...

Lire l’article

Insolvabilité

KB betreffende het Nationaal Pandregister: een nieuwe stap naar de inwerkingtreding van de Pandwet

· Inge Vandeplas

Vandaag is het KB van 14 september 2017 gepubliceerd tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het burgerlijk wetboek, die het gebruik van het Nationaal Pandregister betreffen. Het Nationaal Pandregister is een essentieel element van de nieuwe Pandwet, waarin publiciteit en transparantie centraal staan. Daarom wordt in het KB een meer gedetailleerde regeling uitgewerkt voor o.m.: de registratie (hoofdstuk III), de wijziging, vernieuwing of verwijdering van registraties (hoofdstuk IV), de raadpleging van het Pandregister (hoofdstuk V) en de retributies (hoofdstuk VII). Hoewel de naam dit niet doet vermoeden, zal men in het Pandregister ook het eigendomsvoorbehoud kunnen registreren en consulteren. ...

Lire l’article

Droit de la concurrence et secteurs régulés

Arrêt de la Cour de Justice dans l’affaire Intel, C-413/14 P

· Julie Probst

Par une décision datant de mai 2009, la Commission avait infligé à Intel une amende s’élevant à 1,06 milliard d’euros pour la violation de l’article 102 TFUE. Les pratiques en cause étaient des rabais conditionnels et des « restrictions non déguisées » visant à exclure un concurrent d’Intel du marché des microprocesseurs CPU x86. Le Tribunal avait rejeté, dans un arrêt de juin 2014, le recours d’Intel tendant à l’annulation de cette décision de la Commission. A présent, l’arrêt de Tribunal a lui-même été annulé par la Cour de Justice, qui renvoie l’affaire devant le Tribunal. ...

Lire l’article